เครือข่ายรักเขาบรรทัดยุติชุมนุมหลังได้ข้อตลกลงแก้ปัญหาป่าไม้-ที่ดิน

Mon, 04/28/2008 - 14:59 -- ประชาธรรม

จากกรณีที่ชาวบ้านสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด กว่า 500 คน ทำการชุมนุมบริเวณหน้าศาลากลาง จ. ตรัง เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายอานนท์ มนัสวาณิช ผู้ว่าราชการ จ. ตรัง เพื่อเร่งรัดให้แก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินและทำตามข้อตกลงที่เคยร่วมกำหนดกันมาก่อนหน้านี้ โดยชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางพารา และเป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมในเขตเทือกเขาบรรทัด ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้สิทธิทำกินในที่ดินเดิม เพราะถูกอุทยานแห่งชาติประกาศทับพื้นที่ทำกิน โดยชาวบ้านหลายรายได้รับผลกระทบ โดยถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ข่มขู่ คุกคาม เรียกผลประโยชน์ และดำเนินคดีกับชาวบ้านหลายรายในข้อหาบุกรุกอุทยานนั้น

ล่าสุดวานนี้ (27 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านจากเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัดได้ยุติการชุมนุมแล้ว ภายหลังที่เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการ จ.ตรัง ได้เปิดเจรจาและลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมเพื่อให้มีการเร่งแก้ไขปัญหา โดยเนื้อหาสำคัญในบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นคือ 1.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสภาพพื้นที่โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเครือข่ายชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด ตัวแทนฝ่ายละ 10 คน เพื่อดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสภาพการใช้ประโยชน์ทำมาหากินก่อนปี 2541 ให้ดำเนินการดังนี้ 1.1 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเพื่อประสานดูแล การดำเนินการทางคดีกับฝ่ายพนักงานอัยการให้กับสมาชิกด้วย

1.2 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเพื่อช่วยดูแล ประสานการดำเนินการทางปกครองของส่วนราชการ เช่น การยกเลิกการปักป้าย การยกเลิกคำสั่งให้ทำลายอาสิน ยกเลิกการเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น 1.3 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อประสานสำนักงานงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง (สกย.) เพื่อให้ทุนแก่สมาชิกด้วย 2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 1 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และ 3. หากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้กับสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด (ครท.) ในพื้นที่ต้องประสานกับศูนย์ประสานงานของ ครท. ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการ.

�.....................................................................

บันทึกข้อตกลงระหว่าง

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด

---------------------------------------------------

ศาลากลางจังหวัดตรัง

วันที่ 20 เมษายน 2551

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทำขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดตรัง ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด กรณีเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด ขอให้แก้ไขปัญหาป่าไม้ ที่ดิน และทำตามข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2551 กรณีขอให้แก้ไขปัญหารวม 4 กลุ่มปัญหา ผู้เดือดร้อนจำนวน 13 ราย ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย โดยที่ประชุมได้ตกลงกันดังนี้

1. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสภาพพื้นที่โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนเครือข่ายชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด ตัวแทนฝ่ายละ 10 คน เพื่อดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสภาพการใช้ประโยชน์ทำมาหากินก่อนปี 2541 ให้ดำเนินการดังนี้

����������������������� 1.1 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเพื่อประสานดูแล การดำเนินการทางคดีกับฝ่ายพนักงานอัยการให้กับสมาชิกด้วย

����������������������� 1.2� รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเพื่อช่วยดูแล ประสานการดำเนินการทางปกครองของส่วนราชการ เช่น การยกเลิกการปักป้าย การยกเลิกคำสั่งให้ทำลายอาสิน ยกเลิกการเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น

����������������������� 1.3 รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อประสานสำนักงานงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตรัง (สกย.) เพื่อให้ทุนแก่สมาชิกด้วย

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อ 1 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

3. หากเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้กับสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนรักเทือกเขาบรรทัด (ครท.) ในพื้นที่ต้องประสานกับศูนย์ประสานงานของ ครท. ในพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการ

�บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันอ่านแล้วถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ..........................................������������������ลงชื่อ ........................................

������������ ( นายอานนท์� มนัสวาณิช )������������������������������������( นายวสันท์ รจนากิจ )

�������� ตำแหน่ง� ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง�����������������������������������ตำแหน่ง� อจสคช. ตรัง

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร