เผย 3 คนงานผู้ก่อการตั้ง “สหภาพแรงงานคนสร้างฝัน” ถูกเลิกจ้าง

Mon, 05/26/2008 - 15:49 -- ประชาธรรม

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา พนักงานของบริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง�จำนวน 3 คน ถูกเลิกจ้าง ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้แกนนำในการก่อตั้งสหภาพแรงงานคนสร้างฝัน ประเทศไทย ซึ่งการเลิกจ้างครั้งนี้ สหภาพแรงงานคนสร้างฝัน ประเทศไทยเห็นว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลิกจ้างพนักงาน ทั้งนี้เพราะเหตุผลที่แท้จริงคือบริษัทฯ เลิกจ้างพนักงานดังกล่าวเพราะเป็นแกนนำในการจัดตั้งสหภาพแรงงานคนสร้างฝัน ประเทศไทย

กรณีที่เกิดขึ้นล่าสุด วานนี้ (25 พ.ค.) กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก นำโดย นายบุญยืน สุขใหม่ เลขาธิการกลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างในกรณีดังกล่าวทั้งหมดเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับขณะเลิกจ้าง

แถลงการณ์ฉบับดังกล่าวระบุว่า กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นองค์กรที่เป็นการรวมกลุ่มกันของสหภาพแรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออก มีการรวมตัวเป็นเวลากว่า 32 ปี มีสมาชิกเป็นผู้ใช้แรงงานมากกว่า 40,000 คน โดยมีสหภาพแรงงานฯ ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 76 สหภาพแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของลูกจ้าง เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารและให้การศึกษาด้านการบริหารงานขององค์กรของผู้ใช้แรงงาน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องผู้ใช้แรงงานและสังคม

บริษัทมารูยาซึ อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด สำนักงานเลขที่ 300/18 หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทรศัพท์ 038-954245-50 โทรสาร 038-959110 บริษัทแห่งนี้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยที่มีลูกค้าหลัก เช่น โตโยต้า ฟอร์ด และมาสด้า มีนายจ้างสัญชาติญี่ปุ่น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ลูกจ้างได้ให้ร่วมมือกับทางบริษัทฯ ในการที่จะทำให้บริษัทฯ ได้ผลกำไรอย่างสูงสุด แม้ว่าพนักงานต้องปฏิบัติงานที่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุในการทำงานอย่างสูง และต้องทำงานวันละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงเป็นระยะเวลาหลายปีตลอดมา

นอกจากนี้ พนักงานทุกคนยังเต็มใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรเพื่อให้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ต้องการ แต่สิ่งที่พนักงานได้รับการตอบแทนคือมีการการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานแบ่งแยกแล้วกดขี่ขูดรีด แม้กระทั่ง “ช้อนและส้อมที่ใช้รับประทานอาหารที่โรงอาหารพนักงานยังต้องนำเงินมามัดจำค่าช้อนวันละ 5 บาท” เพื่อนำช้อนมากินข้าว และยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จนพนักงานสุดที่จะทนได้จึงต้องมีการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสหภาพแรงงานโดยใช้ชื่อว่า “สหภาพแรงงานคนสร้างฝัน ประเทศไทย” และได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียน จ.ระยอง ในวันที่ 14 พ.ค. 2551 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหภาพแรงงานนั้นเพื่อต้องการปกป้องเรียกร้องสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ให้กับพนักงานทุกคน

����

ดังนั้น กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งในกรณีที่มีการเลิกจ้างลูกจ้างของบริษัทมารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ก่อการและสมาชิกของสหภาพแรงงานคนสร้างฝัน ประเทศไทย จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2551 เป็นต้นมา

กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ซึ่งมีสหภาพแรงงานคนสร้างฝัน ประเทศไทย เป็นสมาชิกเราจึงเป็นเสมือนหนึ่งผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกัน จึงเรียนมายังบริษัทมารูยาซึ อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด ได้โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมกับพนักงานและสมาชิกสหภาพแรงงานฯ ทุกคน และขอให้บริษัทฯ หาข้อยุติการละเมิดสิทธิแรงงานโดยด่วน โดยการรับผู้ก่อการสหภาพแรงงานคนสร้างฝัน ประเทศไทย กลับเข้าทำงานโดยไม่มีเงื่อนไข

จากปัญหาการเลิกจ้างสมาชิกซึ่งเป็นผู้ก่อการสหภาพแรงงานฯ ที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีผลการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2551 แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านายจ้างมีเจตนาที่จะละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงานในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานฯ ซึ่งเป็นสิทธิ์ของลูกจ้างสามารถกระทำได้ตามความมาตรา 77 และมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ให้ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิ์ในการก่อตั้งสหภาพแรงงานและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุสัญญาหลักฉบับที่ 87 และ 98 ในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม

ดังนั้น การที่บริษัทฯ เลิกจ้างลูกจ้างในกรณีดังกล่าวนี้ จึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 อีกทั้งยังเป็นการกระทำที่ขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น การเลิกจ้างดังกล่าวยังขัดต่อมาตรา 20,121,122 แห่ง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ 2518 ซึ่งเป็นการเลิกจ้างระหว่างการเตรียมการที่จะยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน และเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 และยังเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2551 ในมาตรา 64 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น ฯ

ดังนั้น เพื่อความเป็นธรรมของลูกจ้างทั้งหมด และเพื่อประโยชน์แก่องค์กรของลูกจ้างที่จัดตั้งมาเพื่อประโยชน์ของพนักงานบริษัทมารูยาซึ� อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด ทุกคนมีสิทธิ์จัดตั้งและเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานคนสร้างฝัน ประเทศไทย จึงขอเรียกร้องให้บริษัทมารูยาซึ อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด ปฏิบัติตามกกหมายดังต่อไปนี้ 1. ให้บริษัทมารูยาซึ อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด รับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างในกรณีดังกล่าวทั้งหมดเข้าทำงานต่อไปในอัตราค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับขณะเลิกจ้าง โดยให้ได้รับสิทธิและผลประโยชน์ตามเดิมทุกประการและให้ บริษัทมารูยาซึ� อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด ชดใช้ค่าจ้างทั้งหมดในระหว่างที่ถูกเลิกจ้าง โดยคิดจากฐานค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่ได้รับขณะเลิกจ้างพร้อมดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าบาทต่อปี จนถึงวันที่รับกลับเข้าทำงาน

2. ห้ามมิให้บริษัทมารูยาซึ� อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด ขัดขวางการดำเนินงานของสหภาพแรงงานคนสร้างฝัน ประเทศไทย ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 3. ห้ามมิให้บริษัทมารูยาซึ� อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัดขัดขวางการดำเนินการโดยการกลั่นแกล้งการลงโทษหรือเลิกจ้างลูกจ้างที่เป็นกรรมการและสมาชิกของสหภาพแรงงานฯ ด้วยเหตุผลอันไม่เป็นธรรมอีกต่อไป และ 4. ให้บริษัทมารูยาซึ� อินดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จำกัด จัดให้มีการเจรจาหาข้อยุติปัญหาการเลิกจ้างระหว่างผู้แทนของสหภาพแรงงานฯ และผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อหาทางออกร่วมกันโดยเร็ว.

ภาพประกอบจากwww.thailabour.org

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร