ชาวนาเกาหลีแชร์ประสบการณ์ชาวนาไทยสร้าง"อธิปไตยทางอาหาร"

Wed, 07/30/2008 - 16:59 -- ประชาธรรม

วันนี้ (30 ก.ค.) สมาคมชาวนาเกาหลี (Korean Peasants League) ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์กระบวนการสร้างความเข้มแข็งอธิปไตยทางอาหารภายในประเทศ รวมทั้งการต่อต้านการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและเสรีนิยมใหม่ ณ ศาลาจตุรมุกต์ หลังคลังเกษตรอินทรีย์ ตลาดเจเจ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมชาวนาเกาหลีใต้ ได้ร่วมกับสมาคมต่างๆ ใน 9 จังหวัด และ 100 อำเภอ ในประเทศ เพื่อต่อต้านการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของ WTO และลัทธิเสรีนิยมใหม่ โดยสมาคมชาวนานี้ ต่อต้านการนำเข้าผลผลิตปศุสัตว์ สนับสนุนการผลิตอาหารเลี้ยงตนเองภายในประเทศและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ต่อต้านการเป็นหนี้ และนโยบายที่ทำลายภาคการเกษตร สนับสนุนให้ชาวไร่ ชาวนา มีความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสิทธิทางสังคม ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันสวัสดิภาพของชาวนา มีการสร้างเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองเพื่อรองรับยุคของการรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียวที่กำลังจะมาถึง

นายบิน จีเต ตัวแทนชาวนาเกาหลีใต้ กล่าวว่า พื้นที่เพาะปลูกพืชการเกษตรในประเทศเกาหลีใต้คิดเป็น 10% ของพื้นที่ทั้งประเทศ สามารถทำการเพาะปลูกพืชเพื่อการบริโภคภายในประเทศได้ 25% แบ่งเป็นข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักที่ปลูกได้ 5% เท่านั้น นอกจากนี้ เป็นการนำเข้าพืชผลทางการเกษตรจากต่างประเทศ 75%

นายบิน จีเต กล่าวต่อว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ชาวนาในประเทศเกาหลีใต้มีจำนวนประมาณ 10,000,000 คน แต่ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 3,500,000 คน แบ่งเป็นเป็นชาวนาที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 65% นอกจากนั้นเป็นชาวนาที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี

“ในอดีต ชาวนาเกาหลีใต้ถือครองที่ดินจำนวนมาก แต่ต่อมาต้องประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ปุ๋ยเคมี สารบำรุงต่างๆ ประกอบกับมีการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าว และพืชผลทางการเกษตรที่ผลิตได้ภายในประเทศราคาตกต่ำลง กระทั่งทำให้ชาวนาเป็นหนี้สิน ประมาณ 1 ล้านบาท/หัว จึงต้องขายที่ดินให้แก่คนรวยเอาไปลงทุนในที่สุด พื้นที่การเกษตรในประเทศจึงลดลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ชาวนาก็ไม่สามารถซื้อคืนที่ดินเพื่อทำการเกษตรได้อีก เนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้นมาก หรือโดยเฉลี่ยราคา 800,000 บาท/ไร่ ซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของชาวนาเท่านั้น แต่เป็นปัญหาของประชาชนทุกคน” นายบิน จีเต กล่าว 

ที่ผ่านมา สมาคมชาวนาเกาหลีได้เคลื่อนไหวผลักดันให้รัฐบาลออกกฎหมายการเกษตรก้าวหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการค้าเสรีนิยมใหม่ และปกป้องอธิปไตยทางอาหารภายในประเทศ และรวมทั้งผลักดันให้มีการออกกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยส่งเสริมให้ภาคการเกษตรของเกาหลีใต้สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วย

“เราต้องการให้มีกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพึ่งพาตนเองด้านการเกษตร เพราะตอนนี้การเกษตรภายในประเทศเกาหลีใต้สามารถผลิตได้เพียง 25% ดังนั้น จึงอยากให้สามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตได้มากกว่านี้ และที่ผ่านมาเราใช้ยุทธวิธีหลายอย่างเพื่อเคลื่อนไหวต่อสู้ รณรงค์ เรียกร้องให้มีระบบเพื่อสนับสนุนเรื่องการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร รวมทั้งพยายามเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้คนที่ยังไม่รู้ หรือยังไม่เห็นความสำคัญได้รับรู้มากขึ้น” นายบิน จีเต กล่าวทิ้งท้าย.

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร