กรีนพีซจับมือชาวนาราชบุรี ร่วมปลูกข้าวอินทรีย์สร้างศิลปะบนผืนนา

Mon, 03/09/2009 - 15:30 -- ประชาธรรม

เมื่อเร็วๆนี้ สมาชิกกรีนพีซ อาสาสมัคร และเกษตรกรราชบุรีร่วมปลูกข้าวอินทรีย์ในแปลงนาขนาด 10 ไร่ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าวเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งภายในอีก 4 เดือนข้างหน้า นาข้าวผืนนี้จะงอกงามกลายเป็นศิลปะอันสวยงามสะท้อนวิถีชีวิตของชาวนาไทยด้วยภาพชาวนาถือเคียวและร่วมกันเกี่ยวข้าว  

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผูกพันกับการทำเกษตรกรรมมาช้านาน ชาวนาไทยจึงเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ นอกจากนี้ กรีนพีซยังได้เสนอชื่อประเทศไทยเข้าสู่กินเนสส์เวิร์ลด์ เรคคอร์ด จนได้รับการยกย่องจากกินเนสส์เวิร์ลด์ เรคคอร์ดว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก โดยในปี 2550 ประเทศไทยส่งออกข้าวมากถึง 27 เปอร์เซ็นต์ของตลาดส่งออกข้าวทั่วโลก

น.ส.ณัฐวิภา อิ้วสกุล ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำในด้านการทำนา แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเราควรเป็นผู้นำในด้านการทำนาแบบยั่งยืนด้วย การทำนาแบบอินทรีย์เป็นการแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นว่ายังมีวิธีการปลูกข้าวแบบพึ่งพาธรรมชาติอีกหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงให้บรรษัทเคมีเกษตรได้เห็นว่า วิธีการเสี่ยงอย่างจีเอ็มโอและสารเคมีต่างๆไม่จำเป็นและไม่เป็นที่ต้องการสำหรับประเทศไทย

น.ส.ณัฐวิภา กล่าวต่อว่า ในการสร้างสรรค์ศิลปะบนผืนนานี้ จะใช้กล้าข้าวอินทรีย์สองชนิดนั่นคือ กล้าข้าวชัยนาท 1 และกล้าข้าวก่ำสำหรับนำไปปักดำในนา และด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันของข้าวทั้งสองสายพันธุ์ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ผืนนาให้กลายเป็นศิลปะได้ โดยข้าวชัยนาท 1 เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าชนิดไม่ไวแสง ซึ่งลำต้นและใบมีลักษณะสีเขียวเมื่อนำมาปักดำจะให้สีเขียวเป็นพื้นหลังของภาพ ในขณะที่ข้าวก่ำ เป็นข้าวเหนียวดำพันธุ์พื้นเมืองโบราณของภาคเหนือตอนบนมีลำต้นและใบเป็นสีม่วงดำตามธรรมชาติ จะถูกนำมาใช้เป็นสีของลวดลายต่าง ๆ บนผืนนา

กิจกรรมภายในงานยังประกอบด้วยการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากปราชญ์ชาวนาเรื่องเกษตรกรรมอินทรีย์ การสอนการดำนาขั้นพื้นฐาน การสอนวิธีการทำสารอินทรีย์ที่ใช้ในนาข้าว เช่น น้ำส้มควันไม้ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช้สำหรับไล่แมลงในนาข้าว เป็นต้น

กรีนพีซเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปฏิเสธพืชจีเอ็มโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวจีเอ็มโอ ที่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการหรือการทดลองในระดับไร่นาก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีจีเอ็มโอยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าปลอดภัยทางอาหารต่อผู้บริโภค และเมื่อใดที่จีเอ็มโอปนเปื้อนออกสู่ธรรมชาติแล้ว เราจะไม่สามารถเรียกสิ่งแวดล้อมเดิมกลับคืนมาได้ เพราะพืชจีเอ็มโอได้กลืนกินพืชธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง


กรีนพีซ ทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และสันติภาพ กรีนพีซรณรงค์เพื่อต่อต้านพืชจีเอ็มโอรวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของพืชจีเอ็มโอทั้งหมด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญบนหลักการของความยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัย การดัดแปลงพันธุกรรมเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยและไม่เป็นที่ต้องการของสังคมโลกอีกทั้งยังทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความเสี่ยงให้กับผู้บริโภค

อนึ่ง ร่วมลงชื่อเป็น “คนรักข้าวไทย” เพื่อปกป้องข้าวไทยให้ปลอดจีเอ็มโอได้ที่ www.greenpeace.or.th

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร