"สัมปทาน" วารสารอิเล็กทรอนิคจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร "เกี่ยวกับการทำเหมือง" ในมุมมองต่างๆ

Thu, 08/19/2010 - 15:39 -- ประชาธรรม

"สัมปทาน" วารสารอิเล็กทรอนิค เป็นวารสารราย ๓ เดือน

ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร "เกี่ยวกับการทำเหมือง" ในมุมมองต่างๆ

 

 ในฉบับที่ ๑ นี้ มีเกี่ยวราวเกี่ยวกับ

๑. บทลงโทษของกฎหมายแร่   ซึ่งเป็นบทตีแผ่กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ของไทย

๒. "ผีเน่ากับโล่งผุ" ในองค์กรเหมืองแร่ 

 

กลุ่มศึกษาสัญญาและสัมปทาน

กองบรรณาธิการ พวงทอง ชื่นจันทร์  สงคาม เทศอุดม  ระพีศักดิ์ โบกอร์

สำนักงาน ๒๘/๑๖-๑๗ ต.ลำผักกูด  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

อีเมล [email protected]   กลุ่มศึกษาสัญญาและสัมปทาน...กองบรรณาธิการ พวงทอง ชื่นจันทร์ สงคาม เทศอุดม ระพีศักดิ์ โบกอร์

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร