"สัมปทาน" วารสารอิเล็กทรอนิคจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำเหมือง ในมุมมองต่างๆออกฉบับที่สองออกแล้ว

Tue, 12/21/2010 - 13:49 -- ประชาธรรม

 

"สัมปทาน" วารสารอิเล็กทรอนิค เป็นวารสารราย ๓ เดือน

ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร "เกี่ยวกับการทำเหมือง" ในมุมมองต่างๆ

ออกฉบับสองแล้ว

 

เนื้อหาในเล่มจะมี เรื่อง สิทธิในที่ดินเหมืองแร่

ประเด็น การละเมิดสิทธิของเจ้าของที่ดิน จากการสำรวจหาพื้นที่ศักยภาพแร่ ซึ่งเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิตัดสินใจยินยอมให้เข้าไปสำรวจหรือไม่ก็ได้ ตามความในมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

แต่บนที่ดินของหน่วยงานรัฐและรวมไปถึงที่ดินหรือทางสาธารณะประโยชน์ สามารถขออนุญาตจากหน่วยงานที่ครอบครองดูแล โดยไม่จำเป็นจะต้องถามประชาชนที่ใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์นั้นร่วมกันอยู่

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๘๘/๓ ที่เอื้อให้สามารถทำเหมืองใต้ดินลึกกว่า ๑๐๐ เมตรจากผิวดินได้ ซึ่งขัดกับสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เจ้าของที่ดินมีสิทธิในที่ดินตั้งแต่ใต้ผืนดินจรดผืนฟ้า

ข้อสังเกตจากการเหมืองในทุกพื้นที่จะต้องเสียค่าภาคหลวงให้แก่รัฐส่วนกลางและส่วนท้องที่เท่านั้น ส่วนประชาชนเจ้าของที่ดินได้เพียงแค่ค่าที่ดินและค่ารื้อถอน

 

เรื่องที่สอง แร่ถ่านหินภาคเหนือ แหล่งสัมปทานพรรคภูมิใจไทย

เป็นการลำดับเหตุการณ์การให้สัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์ในภาคเหนือ และความเกี่ยวพันกับรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยอย่างไร

 

กลุ่มศึกษาสัญญาและสัมปทาน

กองบรรณาธิการ พวงทอง ชื่นจันทร์  สงคาม เทศอุดม  ระพีศักดิ์ โบกอร์

สำนักงาน ๒๘/๑๖-๑๗ ต.ลำผักกูด  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

อีเมล [email protected]  

 

หมายเหตุ-โหลดวรสาร "สัมปทาน"ที่ลิงค์ดาวน์โหลดด้านบน 

 ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร