เครือข่ายเกษตรกรเตรียมจี้กระทรวงเกษตรฯหยุดขึ้นทะเบียนสารเคมีอันตราย4ชนิด

Fri, 08/26/2011 - 13:45 -- ประชาธรรม

ขณะนี้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชร้ายแรง 4 ชนิด ทั้งคาร์โบฟูราน (Carbofuran) ไดโครโตฟอส (Dicrotophos) เมโทมิล (Methomyl) และอีพีเอ็น (EPN) ซึ่งถูกห้ามใช้แล้วในสหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา และประเทศเพื่อนบ้านของไทยหลายประเทศ กำลังได้รับการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียน เพราะปัจจุบันมีบริษัทสารเคมีหลายบริษัทได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนนำเข้าคาร์โบฟูราน เมโทมิล และไดโครโตฟอส แล้ว โดยขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอนแล้ว 2 ขั้น ตอน คือ ขั้นตอนการประเมินข้อมูลด้านพิษวิทยา และขั้นตอนการทดลองใช้ในแปลงทดลอง เหลือแค่เพียงการพิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนที่ มีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานเท่านั้น

 

ทั้งนี้เพราะผลประโยน์มหาศาลที่จะตกแก่ผู้ประกอบการสารเคมีเกษตร การพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรอันตรายร้ายแรงทั้ง 4 ชนิด ข้างต้นจึงขาดความโปร่งใส ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านพิษวิทยา ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพ แม้ว่าที่ผ่านมาภาคประชาสังคมโดยนักวิชาการ เกษตรกร และผู้บริโภคจะเรียกร้องความโปร่งใสในขั้นตอนของการพิจารณา รวมถึงแสดงหลักฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดแจ้งว่าสารเคมีเกษตรทั้ง 4 ชนิดส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อเกษตรกร ผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และตลาดสินค้าเกษตรส่งออก

 

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มเกษตรกรรักษ์สุขภาพผู้ห่วงใยในประชาชนที่ต้องบริโภคพืชผักผลไม้ไม่ปลอดภัยจึงไม่อาจยอมให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตร 4 ชนิดที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงปิดบังกลุ่มผู้อนุญาตและได้รับประโยชน์จากการอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนบนความสูญเสียมหาศาลของสังคมได้อีกต่อไป จึงขอเรียนเชิญเพื่อนมิตรสื่อมวลชนร่วมทำข่าว "การชุมนุมของเครือข่ายเกษตรกรเพื่อหยุดขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรอันตราย 4 ชนิด Carbofuran, Cicrotophos, Methomyl และ EPN และเปิดโปงผู้อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจและได้ประโยชน์บนความสูญเสียของสังคม" ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น.

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร