ภาคปชช.ระดมทุนทำก้อนดินจุลินทรีช่วยน้ำท่วม

Mon, 10/24/2011 - 10:11 -- ประชาธรรม

(24 ต.ค.54) เครือข่ายภาคประชาชนจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 "สร้างอาหารเพื่อชุมชน   สร้างสังคมที่เป็นธรรม" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   วันที่ 27-28 ตุลาคม 2554 นี้ ทังนี้ภายในงานจะดำเนินการสมทบทุนเพื่อทำก้อนจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียจากน้ำท่วมขังอีกด้วย

 

คณะผู้จัดงานเครือข่ายภาคประชาชนเปิดเผยว่า เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าการทำการเกษตรในระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว  ทำให้ประเทศมีอาหารบริโภคเพียงพอ และมีส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ แต่เนื่องจากขั้นตอนการผลิตอาหารดังกล่าว (1) เน้นการพึ่งพิงปัจจัยการผลิตภายนอกไร่นาและชุมชน โดยเฉพาะการใช้พันธุ์พืชลูกผสมที่ต้องการน้ำ ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงอย่างเข้มข้น รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (2) เน้นการพึ่งแรงงานจำนวนมากและในช่วงเวลาเดียวกัน (3) พึ่งองค์ความรู้จากภายนอกจนละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น (4) ลงทุนสูง (5) พึ่งตลาดต่างประเทศ ได้ทำให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรหลายประการ เช่น การเป็นหนี้เพราะรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไม่พอที่จะชำระคืนเงินต้น หลายรายต้องขายที่ดินใช้หนี้ และสุขภาพทรุดโทรมจากการใช้สารเคมี การบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี และเครียดจากภาวะหนี้ที่พอกพูน ในขณะที่ผู้บริโภคเองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากเกษตรกร โดยเฉพาะจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลง สารปฏิชีวนะ สารเร่งเนื้อแดง และสารกันบูด เป็นต้น

 

นอกจากนี้ระบบเกษตรเคมีเชิงเดี่ยว ยังทำให้วัฒนธรรมการผลิตและการบริโภคเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย พันธุกรรมพืชสัตว์พื้นบ้านสูญหาย ความหลากหลายทางชีวะภาพลดลง  เกิดความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร เกิดการเอาเปรียบระหว่างเกษตรกรและผู้บริโภค และเกิดปัญหาของสังคมต่อเนื่องตามมาอีกมากมาย

 

ท่ามกลางของปัญหาดังกล่าว ช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้มีเกษตรกรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ได้ริเริ่มและพัฒนา "เกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และระบบตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เป็นธรรม" ทั้งด้วยตัวของเกษตรกรเอง และการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน จนปัจจุบันนี้ได้เกิด"พื้นที่รูปธรรมที่เป็นตัวอย่างหรือเรียกว่า "ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งหมายถึง ชุมชนของกลุ่มเกษตรกรเกษตรกรกรรมยั่งยืน และกลุ่มผู้บริโภคสีเขียวที่ร่วมมือกันในการจัดการระบบอาหารของชุมชน สร้างระบบตลาดที่เป็นธรรม สร้างสภาวะแวดล้อมที่กระตุ้นการสร้างสรรค์ เท่าทัน พึ่งตนเอง และเพิ่มพูนความสามารถของคนในชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาจนเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลยั่งยืน สร้างสภาพสังคมให้เป็นธรรม มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี" เกิดขึ้นในทุกจังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งผลจากการทำดังกล่าว ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาหารอินทรีย์บริโภคเพียงพอต่อเนื่อง มีรายรับมากกว่ารายจ่าย ปลดหนี้ได้ มีเงินส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัย หลายครอบครัวซื้อที่ดินทำการเกษตรเพิ่ม มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันผู้ทำเกษตรอินทรีย์และตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เป็นธรรม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและมีจำนวนน้อยน้อยมาก รวมทั้ง 4 จังหวัดประมาณ 5,000 ครอบครัว (จากครอบครัวเกษตรกรรวมทั้ง 4 จังหวัดประมาณ  616,446 ครอบครัว) หรือประมาณ 0.81 % เท่านั้น

 

เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น เพื่อขยายจำนวนผู้บริโภคให้หันมาสนับสนุนขบวนเกษตรอินทรีย์และตลาดที่เป็นธรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจแนวคิดเกษตรอินทรีย์ ตลาดที่เป็นธรรมการและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการทางสังคม และเพื่อให้สื่อมวลชนได้มีข้อมูลด้านนี้เผยแพร่ ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง จึงได้จัดมหกรรมเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 27-28 ตุลาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น. ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย

 

 

๑.       ด้านวิชาการ ประกอบด้วย

?        การรายงานจากภาคสนามจาก ๔ จังหวัด "สถานภาพเกษตรอินทรีย์พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑"

?        เสวนาเรื่อง ความเคลื่อนไหวทางนโยบายและทางออกภาคประชาชนด้าน: (๑) สารเคมีทางการเกษตร (๒) เกษตรพันธสัญญา (๓) ขบวนการ "กินเปลี่ยนโลก" (๔) แนวคิดและขบวนการจังหวัดจัดการตนเองและจังหวัดจัดการตนเองด้านการเกษตรอินทรีย์

?        เสวนาเรื่อง "แผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์" : (๑) แผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และกระบวนการแปลงแผนเกษตรอินทรีย์สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  (๒) โครงการด้านเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ (๓) แผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของสภาเกษตรกร

?        ปาฏกถา เรื่อง "ทิศทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑"   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และเรื่อง พลังของเกษตรกรและผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย"โดย คุณรสนา โตสิตระกูล  สมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร

๒.       นิทรรศการ เกษตรอินทรีย์- พลังงานทางเลือกของ ๒๖ องค์กร กินเปลี่ยนโลก ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในเลือด    

๓.       สาธิต ทำอาหารตามฤดูกาล หีบน้ำมันงา สีข้าวกล้อง พลังงานทดแทนในภาคเกษตร ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด  สวนหลังบ้าน  สวนผักสำหรับคนในเมือง (ปลูกผักบนดาดฟ้า ปลูกผักในพื้นที่จำกัด ปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ ปลูกผักในน้ำหมักชีวภาพ) พอกโคลน กัวซา นวดผ่อนคลาย และกิจกรรมของหมอเมือง

๔.      ฝึกอบรมระยะสั้น ทำดอกไม้จากใบเตย ทำน้ำเอนไซน์เขียว(น้ำคลอโรฟิล)เพื่อสุขภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ ยาดม/ยาหม่องสมุนไพร สลัดผักพื้นบ้าน   ข้าวปั้นจากข้าวและผักพื้นบ้านฯลฯ

๕.      จำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ผัก สมุนไพร ข้าว ถั่ว งา ธัญพืช ผลไม้ กล้าพันธุ์ไม้ สมุนไพร อาหารพื้นบ้านปรุงสดๆ จากพืชผักอินทรีย์   ผัดไทยสุริยะปรุงจากแสงอาทิตย์ ภัณฑ์รักษ์โลก (ปิ่นโต/หม้อโอ/เสื้อ/ หนังสือ/CD/VCDฯลฯ)

๖.       ระดมทุนช่วยพี่น้องน้ำท่วมและร่วมกันทำจุลินทรีย์ท้องถิ่น "IMO ball" จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลูกเพื่อไปบำบัดน้ำเสียในเขตน้ำท่วมภาคกลาง และสมุนไพรแก้ผื่นคัน

การจัดงานครั้งนี้จะมีเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ทั้ง ๔ จังหวัด มาร่วมจำหน่ายผลผลิตและมาร่วมงานมากกว่า ๕๐๐ คน ผู้จัดจึงขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมงานนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่

 

สมทบทุนบริจาคก้อนดินจุลินทรีย์ได้ที่

บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเหนือ

เลขที่ 521-1-84184-0 สาขา ถนนสุเทพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ้อ(เฉิดฉันท์) 086-915-8704                

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดลำพูน โทรศัพท์/โทรสาร 0-5351-1192 และ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ๓๖๓ หมู่ ๔   ต. หนองจ๊อม อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๓ ๓๕๔๐๕๓-๔ มือถือ ๐๘๑ ๘๘๕๖๒๗๒, ๐๘๔ ๖๓๖๖๖๑, ๐๘๑ ๙๘๐๙๐๘๔, ๐๘๑ ๗๖๕๘๘๑๒, ๐๘๕ ๗๐๙๘๐๓๕   

 

 

  

กำหนดการกิจกรรมด้านวิชาการมีดังต่อไปนี้

วันพฤศจิกายนที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔          

๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.    ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.                 การแสดง "แห่กลองสบัดชัย"

๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น.      ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกำหนดการ

โดย ดร. ชมชวน  บุญระหงษ์  ผู้อำนวยการสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน

๐๙.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.    รายงานจากภาคสนาม "สถานภาพเกษตรอินทรีย์พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑"

)  กรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้รายงาน: คุณกิติศัพท์ วันทา ทีมหนุนเครือข่ายเกษตร ทางเลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สกว. ท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน)

) กรณีจังหวัดเชียงใหม่     ผู้รายงาน: คุณเกียรติศักดิ์ ฉัตรดี ผู้ประสานงานโครงการฯสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน

) กรณีจังหวัดลำพูน         ผู้รายงาน: คุณวรรณฑิภา ปัญญากร กรรมการกลุ่มเกษตรกร ทำสวนผลไม้อินทรีย์ลุ่มน้ำลี้

) กรณีจังหวัดลำปาง        ผู้รายงาน: คุณรุ่งสุรีย์ ชัยศรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรฯ

 ผู้ดำเนินรายการ คุณอรุณี   เวียงแสง ผู้ประสานงานกลไกกลางสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ

๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. ๑)   ชมวีทีอาร์ เรื่องสถานภาพเกษตรอินทรีย์ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนพื้นที่ 

                                           จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒)  พิธีเปิดงานและปาฐกถาเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม

       จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑"  

 โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 กล่าวรายงานโดย   คุณบุญเวทย์ ศรีพวงใจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน

๑๓.๔๕ - ๑๔.๐๐ น.   การแสดง "รำนกรำโต"

๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.             เสวนาเรื่อง สถานการณ์และความเคลื่อนไหวทางนโยบายและขบวนภาคประชาชน

                             ๑) ด้านสารเคมีทางการเกษตร และเกษตรพันธสัญญา

โดย คุณอุบล  อยู่หว้า คณะทำงานเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร

                             ๒) ขบวนการ "กินเปลี่ยนโลก"

                                   โดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา ผู้จัดการโครงการกินเปลี่ยนโลก

ผู้ดำเนินรายการ คุณสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น.  การแสดง "มนต์เมืองลี้"

๑๕.๔๕-๑๗.๐๐ น.     เสวนาเรื่อง สถานการณ์และความเคลื่อนไหวทางนโยบายและขบวนภาคประชาชน

                               ๑)  แนวคิดและขบวนการจังหวัดจัดการตนเอง

                                    โดยคุณสวิง   ตันอุด       ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการทางสังคม

                              

 ๒) จังหวัดจัดการตนเองด้านการเกษตรอินทรีย์

   โดยคุณนาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย นักวิจัยและนักวิชาการอิสระ

ผู้ดำเนินรายการ  

คุณสมัย แก้วภูศรี ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้

 

วันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.  การแสดง "ร่ำเปิง ลำปาง"

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.  เสวนาเรื่อง "แผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์"  

) แผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ และกระบวนการแปลงแผนเกษตรอินทรีย์สำหรับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

    โดย ดร. พจนา เอื้องไพบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

๒) โครงการด้านเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖

    โดย คุณสุขพล อินตาพรหม    เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน                 

) แผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    โดย คุณสถาพร ศรีวันชื่น       ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ดำเนินรายการ

     คุณศรีษะเกษ สมาน ผู้อำนวยการสถาบันความรู้เพื่อท้องถิ่นลำปาง

๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  การแสดง "ฟ้อนเล็บ"

๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ปาฏกถา เรื่อง พลังของเกษตรกรและผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์กับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย"

                          โดย คุณรสนา โตสิตระกูล  สมาชิกวุฒิสภา

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น    สรุปการจัดงานมหกรรมฯ โดย คุณจีรวรรณ โสดาวัฒน์ ผู้จัดการสมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

๑๔.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.  มอบเกียรติบัตร "ตัวแทนทีมกิน ทีมทำ ทีมหนุนเกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัด

                                   ภาคเหนือตอนบน ๑"

                            โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   

๑๕.๐๐ -๑๕.๓๐ น.   ปาฏกถา และกล่าวปิดงานมหกรรม

                            โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

 

พิธีกรทั้งสองวัน :     คุณจีรวรรณ โสดาวัฒน์ ผู้จัดการสมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

                

กิจกรรมที่ ๓.๒ ข่วงกิจกรรม   แบ่งออกเป็น  11 ข่วง

ข่วง 1 จำหน่าย พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร อินทรีย์

เลือกซื้อหา พืช ผัก สมุนไพร ฯลฯ        ข้าว ถั่ว งา ธัญพืช ฯลฯ           ผลไม้ อินทรีย์ ฯลฯ       กล้าพันธุ์ไม้ สมุนไพร ผักหวานป่า ผักกับลาบ ฯลฯ     ปุ๋ยหมักอินทรีย์ /น้ำหมักชีวภาพ/น้ำส้มควันไม้/กากน้ำตาล

ข่วง  2 อาหาร/อาหารแปรรูปและขนม

 อาหารพื้นบ้าน ปรุงสด ๆ จากพืชผัก อินทรีย์   ผัดไทยสุริยะ  ปรุงจากแสงอาทิตย์

ขนมจีน แป้งสดข้าวอินทรีย์                 ขนมพื้นบ้าน ข้าวเปี่ยง  ข้าวกั้นจิ้น ทองม้วนข้าวกล้อง ฯ

แปรรูป เต้าเจี้ยว ซีอิ้วขาวอินทรีย์           ไข่เค็มภูเขาไฟ (ลป)   ถั่วอบสมุนไพร  ถั่วคั่วทราย

น้ำพริกลาบ ลำปาง       ไก่เมืองนึ่ง (ลพ)         สบู่ แชมพูสมุนไพร    

ข่วง 3 จิบกาแฟสดหอมกลุ่น ดื่มน้ำผัก ผลไม้ สมุนไพร อินทรีย์ เพื่อสุขภาพ

น้ำผัก ผลไม้อินทรีย์  น้ำสมุนไพร น้ำล้างพิษ  เพื่อสุขภาพ ฯลฯ   น้ำข้าวกล้องงอก / ข้าวกล้องงอกผงพร้อมชง  

ชาสมุนไพรพร้อมชง   กาแฟสดขุนลาว กาแฟอินทรีย์  จากดอยนางแก้ว กาแฟสดอินทรีย์  ห้วยแม่ส้าน  อ.แม่

 เมาะ ลำปาง กาแฟสดหนองเต่า อ.แม่วาง

ข่วง 4 นิทรรศการและการสาธิต 

 นำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตร ตัวแทนจาก ๔ จังหวัด      สาธิตการหีบน้ำมันงา       สาธิตการสีขาว

 กล้อง แสดงเครื่องสีข้าวและอุปกรณ์ต่างๆ      นิทรรศการและสาธิตการใช้พลังงานทดแทนในภาคเกษตร ฯลฯ    

 สาธิตทำถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด     สวนหลังบ้าน  เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

 นิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ

ข่วง 5  สวนผักคนในเมือง

         การปลูกผักบนดาดฟ้า       การปลูกผักในพื้นที่จำกัด         การปลูกผักในวัสดุเหลือใช้

         การปลูกผักในน้ำหมักชีวภาพ

ข่วง 6 กินเปลี่ยนโลก

         นิทรรศการ กินเปลี่ยนโลก   สาธิตการทำอาหารตามฤดูกาล จำหน่ายผลิตภัณฑ์รักษ์โลก(ปิ่นโต/หม้อโอ/เสื้อ/

         หนังสือ/CD/VCDฯลฯ)

ข่วง 7 แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์พืช

    ผ้าป่าพันธุ์พืช      แลกเปลี่ยนพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์               แจกเมล็ดพันธุ์ กล้าไม้       สาธิตการตีเหล็ก  ขายมีด     

    จอบ เสียม เคียว ฯลฯ    อุปกรณ์ห่อผลไม้บนต้น

ข่วง 8 หมอเมือง

        นิทรรศการด้านสุขภาพ      ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในเลือด        พอกโคลน      กัวซา      นวดผ่อนคลาย

         หมอเมือง

ข่วง 9 อบรมระยะสั้น

        ทำดอกไม้จากใบเตย     น้ำเอนไซน์เพื่อสุขภาพ      น้ำเขียว (น้ำคลอโรฟิล)      น้ำยาเอนกประสงค์

        ยาดม/ยาหม่องสมุนไพร      สลัดผักพื้นบ้าน              ข้าวปั้นจากข้าวและผักพื้นบ้านฯลฯ

ข่วง 10  หัตถกรรม งานฝีมือ

           จำหน่ายผ้าทอมือ /ผ้าปัก      เสื้อผ้าฝ้าย

 

ข่วง 11 ระดมทุนช่วยน้ำท่วมภาคกลาง

   

กิจกรรมที่ ๓. การแถลงข่าว

                        การแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

การแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ในวันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

. ผู้เข้าร่วม ทั้งหมด ประมาณ ๑,๕๐๐ คน

          1) เกษตรกรเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จำนวน ๕๐๐ คน

          2) ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน จำนวน ๙๐๐ คน

          3) คณะทำงาน และองค์กรร่วมจัด ๑๐๐ คน

 

.  งบประมาณจาก

            จังหวัดลำพูน โดยกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกสินค้าเกษตรปลอดภัย กลยุทธ์การพัฒนาและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรครบวงจร ประเด็นยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เกษตรปลอดภัยและส่งเสริมเกษตรมูลค่าเพิ่ม ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

 

๖.  องค์กรประสานงานการจัด

๑)        สถาบันชุมชนเกษตรกรมยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

๒)      สมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

๓)       กลไกกลางสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ

๔)       สมาคมชีวิตดี

๕)       เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน

๖)        สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดลำปาง

 

๗.              องค์กรร่วมจัด

๑)        สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน

๒)        สหกรณ์เกษตรยั่งยืนแม่ทาจำกัด

๓)         สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่จำกัด

๔)         มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท และสหกรณ์การเกษตรพัฒนาจำกัด

๕)         กลุ่มแม่กาดตลาดนัดเกษตรอินทรีย์

๖)          โครงการบูรณาการเชียงใหม่จัดการตนเอง

๗)          เครือข่ายเกษตรกรพันธสัญญา

๘)          เครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่

๙)            โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

๑๐)           มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ

๑๑)           มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

๑๒)          โครงการกินเปลี่ยนโลก

๑๓)          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๑๔)          สมาคม วาย เอ็ม ซี เอ  เสาหิน และสันกำแพง

๑๕)          สมาคมชีวิตดี

๑๖)           สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

๑๗)          ร้านโขงสาละวิน จังหวัดลำพูน

๑๘)          สภาเกษตรกร จว. เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน

๑๙)           สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จว. เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน

๒๐)          หมอเมืองล้านนาเชียงใหม่

Heifer Project International Thailand              

 

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร