ส.ต่อต้านโลกร้อนแนะชาวบ้านถูกน้ำท่วมรับเงิน 5 พันแล้วฟ้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้

Tue, 11/22/2011 - 10:49 -- ประชาธรรม

วันนี้ (22 พ.ย.54) มีรายงานว่า สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้ออกแถลงการณ์น้ำท่วมฉบับที่ 3 เรื่อง ประชาชนที่ได้รับค่าชดเชยค่าน้ำท่วมจากรัฐ 5,000  บาท หากไม่พอใจในค่าชดเชยดังกล่าว สามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมได้

นายศรีสุวรรณ  จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 มีมติ ยินยอมจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมเกินกว่า 7 วันในครั้งนี้จำนวนครัวเรือนละ 5,000  บาทในจังหวัดต่าง ๆ โดยล่าสุดเมื่อเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ก็มีมติชดเชยให้ประชาชนในพื้นที่ 30 เขตในกรุงเทพมหานครด้วยนั้น การชดเชย เยียวยาดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการชดเชย เยียวยาเบื้องต้นสำหรับครัวเรือนที่ต้องประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เท่านั้น แต่หาได้ใช่การจ่ายค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่ประชาชนได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ล้มเหลว ชะล่าใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ เพราะความเดือดร้อนและเสียหายของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในครั้งนี้ มีความเสียหายมากกว่าจำนวนที่รัฐบาลชดเชยเยียวยาให้ข้างต้นมากมายหลายเท่านัก อย่างน้อยจะมีความเสียหายหลัก 3 ประเด็น ดังนี้

1)ความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน บ้านเรือน ยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในครัวเรือน ที่ต้องถูกน้ำท่วม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันน้ำท่วม และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ฟื้นฟู ตกแต่งทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

2)ค่าเสียหายทางด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ ค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าบริหารทางการแพทย์ ฯลฯ ทั้งต่อตนเองและครอบครัว รวมทั้งค่าปลงศพที่ต้องเสียชีวิตลงอันมีผลมาจากน้ำท่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม

3)ความเสียหายอื่น ๆ เช่น ค่าเสียโอกาสในการทำงาน การขาดรายได้จากการทำงาน การค้าขาย การประกอบอาชีพ ค่าเช่าห้องพัก โรงแรม ค่าน้ำมันรถ ที่ต้องหนีน้ำท่วมไปพักที่อื่น ๆ ฯลฯ

ซึ่งหากคิดคำนวณค่าเสียโอกาสจากรายได้จากการทำงานตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำในแต่ละจังหวัด คูณ จำนวนวันที่ถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมจนถึงวันที่น้ำหายท่วม คูณ จำนวนสมาชิกในครอบครัวแต่ละครัวเรือน ก็จะมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 5,000 บาท ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้การชดเชยเยียวยาแล้ว (สมมุติ : ค่าแรงขั้นต่ำวันละ 220 บาท x จำนวนวันที่ถูกน้ำท่วม 60 วัน x สมาชิกในครัวเรือนมี 5 คน = 66,000 บาท)

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียสิทธิและโอกาสของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากการถูกน้ำท่วมในครั้งนี้ ชาวบ้านสามารถไปติดต่อขอรับเงินชดเชยเยียวยาจากสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละท้องที่ได้เลย และหากชาวบ้านต้องการที่จะใช้สิทธิฟ้องร้องทางศาลเพิ่มเติมหลังจากรับเงินค่าชดเชยดังกล่าวมาแล้วก็สามารถทำได้ โดยใช้หลักคิดในเงิน 5,000 บาทที่รับมาไปหักลบกับค่าความเสียหายต่าง ๆ ทั้ง 3  ประเด็นข้างต้น เหลือสุทธิจำนวนเท่าใด ก็สามารถนำตัวเลขค่าความเสียหายสุทธิดังกล่าวไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมทางศาลได้ และหากประสงค์ให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเป็นตัวแทนในการฟ้องคดีให้แบบฟรี ๆ ก็สามารถมอบอำนาจให้สมาคมฯไปดำเนินการให้ได้ทั้งหมด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบอำนาจได้ที่ www.thaisgwa.com  นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด

 

หมายเหตุ : หากประสงค์จะให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเป็นผู้แทนท่านในการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง เพื่อเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้กับท่าน (ดำเนินการให้ฟรี โดยไม่คิดค่าดำเนินการใด ๆ) โปรดเตรียมเอกสารส่งมอบให้สมาคมฯ ดังนี้

1)แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับต่อ 1 คน (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บ www.thaisgwa.com)*

2)บัญชีค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีแต่ละราย (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บ www.thaisgwa.com)*

3)สำเนาบัตรประชาชน (ต้องไม่หมดอายุ) พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย  1 ฉบับ

4)สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย  1 ฉบับ

5)รูปถ่ายบ้านหรือทรัพย์สินอื่นใดที่เสียหาย (ถ้ามี)

ท่านสามารถนำมามอบให้สมาคมฯในวันที่สมาคมฯจัดเสวนาใหญ่ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องเรนโบว์ ชั้น 5 โรงแรมดิอิมพีเรียลควีนปาร์ค ถนนสุขุมวิท 22 หรือส่งเป็นจดหมายไปที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เลขที่ 51/119  หมู่  9  หมู่บ้านพฤกษา  17  ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี  12150

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร