ลดทุจริตในวงการอสังหาริมทรัพย์ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์

Tue, 01/17/2012 - 10:37 -- ประชาธรรม

หมายเหตุ- ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เขียนบทความ (AREA แถลง ฉบับที่ 8/2555: วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555) หลังจากได้เข้าร่วมประชุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนานาชาติครั้งที่ 2 เรื่อง the Second Conference on Evidence-Based Anti-Corruption Policies ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ปปช. ร่วมกับธนาคารโลก ณ โรงแรมเชอราตันแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ประชาธรรมเห็นว่ามีเนื้อหาที่น่าสนใจจึงนำมาเสนอต่อดังนี้....

ที่ประชุมได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่าง ๆ มาให้ความรู้พร้อมกับการนำเสนอของนิวิจัยของไทย  ศาสตราจารย์แมททิว ซี สตีเฟนสัน แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าการมีอำนาจเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แบบเผด็จการ ย่อมก่อให้เกิดการทุจริตแบบเบ็ดเสร็จ (Absolute Power, Absolute Corruption) ดังนั้นในประเทศต่าง ๆ จึงควรมีบรรยากาศประชาธิปไตย

ความเป็นประชาธิปไตยนั้นจำเป็นสำหรับทุกฝ่าย เช่น สมาคมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือสมาคมวิชาชีพ จำเป็นต้องมีความเป็นประชาธิปไตยจากทุกภาคส่วนในวงการหรือวิชาชีพ ไม่เช่นนั้น ก็ขาดการมีส่วนร่วมของคนส่วนใหญ่ ที่สำคัญที่สุดก็คือ การก่อให้เกิดการทุจริต  จะสังเกตได้ว่าสมาคมวิชาชีพที่มีกรรมการสมาคมเป็นกรรมการกันโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะมีปัญหาข้อครหาของการทุจริต เพราะการอยู่นาน ย่อมหมายถึงการพบช่องทางการทุจริต  นอกจากนั้นยังไม่เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพอีกด้วย

ในทางตรงกันข้ามซึ่งถือเป็นความจริงอีกแง่มุมหนึ่ง (Paradox) ก็คือ การกระจายอำนาจการตัดสินใจก็เป็นการกระจายการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Decentralize Power, Decentralize Corruption) ทั้งนี้ข้อสังเกตนี้นำเสนอโดย นายที อาร์ รักฮุนันดาน จากประเทศอินเดีย อย่างเช่นการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสของการโกงกินให้กระจายวงกว้างออกไปแบบแบ่ง ๆ กันไป (Buffet Corruption)

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ขออนุญาตจัดสรร ขอบ้านเลขที่ ขอเชื่อมทาง ขอต่อสาธารณูปโภค ฯลฯ กับหน่วยงานท้องถิ่น หรือราชการส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ในหลาย ๆ ประเทศต่างมีปัญหาการที่ต้องจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่  ไม่เช่นนั้น โครงการต่าง ๆ ก็จะต้องล่าช้าออกไป ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เจ้าของโครงการ  หรือในบางกรณี ก็อาจทำให้โครงการประสบความล้มเหลวที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ทันท่วงทีนั่นเอง  ยิ่งในกรณีประเทศอินเดีย มีทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรของหน่วยงานอิสระต่าง ๆ ยิ่งทำให้ต้องจ่ายสินบนหรือเงินใต้โต๊ะหลายที่หลายทาง

โดยทั่วไปในวงการอสังหาริมทรัพย์ หรือวงการอื่นใดก็ตาม การทุจริตเกิดขึ้นได้หลายทางเช่น

1. การขออนุญาตซึ่งต้องติดต่อกับทางราชการหลายหน่วยงาน

2. การขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจมีกรณีการจ่ายเงิน เพื่อซื้อความสะดวก

3. การทุจริตในวงการ หรือวงวิชาชีพ ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบ เสียเปรียบในการแข่งขัน

4. การทุจริตในการโฆษณา ซึ่งไม่เป็นความจริงต่อผู้บริโภคโดยผู้ให้บริการ หรือผู้ขายสินค้าอสังหาริมทรัพย์

โดยสรุปแล้ว การทุจริตในแวดวงต่าง ๆ ล้วนเกิดขึ้นได้หากไม่มีการตรวจสอบที่โปร่งใส ทันท่วงที ต่อเนื่อง และมีการลงโทษที่สมควรแก่เหตุ  หากสามารถลดหรือหยุดการทุจริตได้ ก็จะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการหรือนักวิชาชีพลดลง ราคาสินค้าและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ก็จะลดลงเพราะไม่มีเงินทุจริตรวมอยู่ด้วยนั่นเอง

 

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร