ประชาคมภาคใต้รับ ประชาคมอาเซียนจำเป็น แต่ต้องป้องสิทธิชุมชน

Mon, 05/07/2012 - 16:11 -- ประชาธรรม

องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาชนภาคใต้ร่วม100 ชีวิตร่วมร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ชูผู้แทนคณะกรรมาธิการอาเซียนฯต้องมาจากการเลือกตั้งต้องปกป้องสิทธิชุมชนและให้สิทธิชุมชนปกป้องทรัพยากรจากกลุ่มทุนและให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติในทุกประเทศได้สิทธิเป็นพลเมืองอาเซียน  

ยุคก้าวเข้าสู่โลกที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงอาจกำลังมาถึงอย่างแท้จริงแล้วเมื่อ "ประชาคมอาเซียน" กำลังจะเกิดขึ้นก้าวเป็นหนึ่งเดียวด้วยแนวคิดใหม่ที่ว่าเราจะหลอมรวมเป็นประชาคมหนึ่งเดียว สร้างสรรค์และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันสร้างอัตลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวภายใต้วิสัยทัศน์อาเซียน "หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม" (One Vision, One Identity, One Community) ซึ่งจะทำให้เป็นจริงภายในปี 2558แต่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละประเทศยังคงดำรงความเป็นตัวของตัวเอง แยกกันคิดแยกกันทำ อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคำถามคือจะทำอย่างไรประเทศสมาชิกของอาเซียนจึงจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกัน

เพื่อเตรียมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสัมฤทธิ์ผลหลายปีที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดปฏิญญาอาเซียนขึ้นมามากมายหลายประเด็น    เพื่อเตรียมการในเอื้อต่อแนวทางในการอยู่ร่วมกันของการเป็นพลเมืองอาเซียอาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อปี 2552 ปฏิญญาอาเซียนเรื่องการปกป้องและส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานข้ามชาติ  เมื่อปี 2550เป็นต้น เพื่อให้อาเซียนมีกฎกติการ่วมกันในทุกด้านให้ทันในปี 2558 ที่ทุกประเทศต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อย่างไรก็ตามประชาชนระดับรากหญ้าเข้าถึงความรู้ประเด็นอาเซียนน้อยกว่าคนกลุ่มอื่นซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอาเซียนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยปฏิญญาที่จะร่างเป็นปฏิญญาแรกของอาเซียนคือ "ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน"

ผู้แทนอาเซียน ดร.ศรีประภา เพชรมีศรีผู้แทนคณะกรรมาธิการไทยระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  หรือ ไอชาร์ (ASEANIntergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการระดมข้อเสนอเรื่องสิทธิมนุษยชนจากประเทศไทยเข้าสู่ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นตัวแทนระดับอาเซียนมองว่าความเข้าใจเกี่ยวกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและการจัดทำปฏิญญาฯในหมู่ประชาชนคนไทยและองค์กรต่างๆ ในสังคมไทยยังมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการเพิ่มพูนความเข้าใจและสร้างการตระหนักรู้ในสาธารณชนเกี่ยวกับAICHR รวมถึงความหมายและความสำคัญของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

AICHR ได้ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ- นาคะประทีปและมูลนิธิคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนจัดเวทีระดมความคิดเห็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ขึ้นเมื่อวันที่23 เมษายนที่ผ่านมา โดยเชิญองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาชนทั่วภาคใต้จำนวน 70 คนซึ่งทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้บริโภค ด้านการศึกษา แรงงาน การพัฒนาเครือข่ายประมงพื้นบ้าน เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน ผู้พิการ กลุ่มผู้หญิงรวมถึงกลุ่มเยาวชน ประกอบด้วย จังหวัดตรัง สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราชสงขลา ระนอง พังงา และจังหวัดสตูล เข้าร่วมระดมความคิดเห็นในประเด็น สิทธิคนพิการสิทธิเด็กและเยาวชน สิทธิของผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติ สิทธิสตรี สิทธิแรงงานข้ามชาติสิทธิด้านการพัฒนาในภาพรวม

จากการสัมมนาภาคประชาชนภาคมีข้อเสนอหลากหลาย อาทิคนพิการเรียกร้องให้คนพิการบางกลุ่มที่พิการเพียงเล็กน้อยมีสิทธิในการเรียนแพทย์เข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกับคนปกติเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองค่าแรงและสวัสดิการเท่าเทียมคนปกติ  กลุ่มเด็กและเยาวชนเรียกร้องให้มีการเตรียมการรองรับทางการศึกษาการเปิดโรงเรียนรองรับเด็กที่เกิดจากแรงงานข้ามชาติรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับบทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัวเป็นสำคัญตลอดจนการเคารพ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

จากเวทีพบว่ามีประเด็นที่เป็นข้อเสนอใหม่ต่ออาเซียนมาจากกลุ่มคนทำงานแรงงานข้ามชาติที่เสนอให้มีการเลือกตั้งผู้แทนคณะกรรมาธิการอาเซียนฯอยากให้ในอาเซียนมีการเลือกผู้แทนโดยการเลือกตั้งและให้มีผู้แทนตามประเด็นเพื่อทำหน้าที่ คุ้มครองสิทธิของประชาชนในอาเซียนทุกกลุ่มเช่น แรงงานข้ามชาติ ผู้พิการ สตรี การคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความเท่าเทียมกันกับคนที่ใช้แรงงานในประเทศที่แรงงานต่างชาติทำงานอยู่ เช่นเรื่อง ค่าจ้าง ภาษี การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและบริการของรัฐกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีประเด็นจากกลุ่มสิทธิการพัฒนาจากภาพรวมที่กลัวว่ากฎกติกาอาเซียนบางข้อให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนมากกว่าจึงเรียกร้องให้เขียนในปฏิญญาว่า "ชุมชนมีสิทธิปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สาธารณะ" และประเด็นจากกลุ่มสิทธิคนไร้รัฐไร้สัญชาติเรียกร้องให้ปฏิญญาบัญญัติว่า คนที่ไร้รัฐไร้สัญชาติในทุกประเทศให้ถือว่าเป็น "พลเมืองของอาเซียน" และได้รับสิทธิในฐานะพลเมือง

ดร.ศรีประภาได้ให้ความคิดเห็นในแง่ของการเลือกตั้งผู้แทนว่า  การเลือกตั้งผู้แทนที่มีความเชี่ยวชาญของอาเซียนในอนาคตหากเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ก็สามารถให้มีการเลือกตั้งผู้แทนได้หากมีกลไกที่ทำหน้าที่เช่นนี้ เช่น การรับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิเรื่องการนำไปใช้ ต้องเป็นประชาชนนำไปใช้เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนอ้างต่อรัฐและรัฐบาลไทยและมีความร่วมมือระหว่างรัฐทีจะทำให้ความร่วมมือได้รับการยอมรับ โดยสร้างกลไกความร่วมมือเช่น เรื่อง แรงงาน สิ่งที่ได้รับจากหลายกลุ่ม จะนำไปใช้สำหรับการเจรจา 

นายสุรสีห์ โกศลนาวินประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีปกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  ซึ่งประชาคมอาเซียนอยู่บนโครงสร้างของ 3 เสาหลัก  คือ 1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน   2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรมีสวัสดิการทางสังคมที่ดี และมีความมั่นคงทางสังคม

การที่ประเทศสมาชิกอาเซียนรับรองกฎบัตรอาเซียนเมื่อปี2550ส่งผลให้แต่ละประเทศต่างมีพันธะกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียนเรียกว่าการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเราประเทศสมาชิกต้องยอมรับกติกาใหม่ของอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น ในปี 2558 นี้ กล่าวง่ายๆ เราอาจต้องเปิดหน้าต่างหลายๆ บานจากที่ไม่เคยเปิดมาก่อนเพื่อต้อนรับเพื่อนบ้านอย่างเปิดกว้างภายใต้ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่น นโยบายการเปิดเสรีด้านแรงงานอาชีพสงวนที่เปิดรับเฉพาะคนในประเทศเท่านั้นทำได้แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะไม่เป็นเช่นนั้นอีก หรือในอนาคตการข้ามพรมแดนในแต่ละประเทศอาจทำได้อย่างเสรีกรณีเรื่องแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอาจเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีไปด้วยประเด็นเหล่านี้ แต่ละประเทศจะเตรียมการอย่างไร ทัศนคติเดิมๆที่เคยมองแรงงานข้ามชาติจำต้องเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของความเป็น "มนุษย์" เราต้องก้าวข้ามหรือก้าวให้พ้นเส้นพรมแดนที่ขีดแบ่งแยกเราให้ได้เราจะยอมรับพวกเราในฐานะพลเมืองอาเซียนกันอย่างไร ....แบบเท่าเทียม เสมอภาคและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้

สำหรับเรื่องสิทธิมนุษยชนอาเซียนเป็นความพยายามของประเทศสมาชิกที่จะผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในกฎบัตรอาเซียนวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในอาเซียนซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนที่คำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบริบทในภูมิภาคแห่งนี้

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร