ส่งท้าย 120 ชม.มหานครเปิดสภาพลเมือง นำร่องวาระขนส่งมวลชนเชียงใหม่

Mon, 01/28/2013 - 10:54 -- ประชาธรรม

วานนี้ 27 มกราคม 2556 เวลา 14.00 น. คณะทำงานเครือข่ายจัดการตนเอง ร่วมกับคณะทำงานเชียงใหม่จัดการตนเอง จำลองเปิดสภาพลเมือง วาระขนส่งมวลชนเชียงใหม่ขึ้น ณ พุทธสถาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนสถานการณ์ประเด็นปัญหาการจราจร การใช้รถในเมืองเชียงใหม่และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การร่างนโยบาย กฎหมาย สร้างการจัดการตนเองให้เกิดขึ้นได้จริง

สืบเนื่องจาก คณะทำงานเชียงใหม่จัดการตนเองและภาคประชาชนได้ดำเนินการร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานครซึ่งได้บัญญัติเรื่องของสภาพลเมืองไว้ในส่วนที่สามระบุว่า ให้มีการจัดตั้งสภาพลเมืองมีฐานะเทียบเท่ากับผู้ว่าเชียงใหม่มหานครและสภาเชียงใหม่มหานคร ซึ่งสภาพลเมืองมีหน้าที่ในการพัฒนาข้อเสนอประชาชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน จังหวัดเพื่อเสนอให้แก่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเชียงใหม่มหานคร รวมถึงการทำหน้าที่ตรวจสอบโดยเน้นกระบวนการทางสังคม เช่นประชาพิจารณ์ การขอข้อมูล ทั้งนี้ทำหน้าที่ดูแลนโยบายการพัฒนา ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทาง นโยบาย และเป็นที่ปรึกษาในระดับเชียงใหม่มหานคร โดยมีกรรมาธิการเมืองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์แต่ละด้าน รวมทั้งร่วมปฏิบัติการ

โดยมีผู้ขอเปิดสภาพลเมืองจากตัวแทนชมรมจักรยานวันอาทิตย์ ตัวแทนจากคนที่อยู่อาศัยในย่านนิมมานเหมินทร์ และจากคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องขนส่งมวลชน ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

นายนิรันดร  โพธิกานนท์ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์ เชียงใหม่ กล่าวว่า คนเชียงใหม่ต้องใช้ชีวิตในการเดินทางทุกวัน มีการใช้รถยนต์ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน การเดินเท้า และการใช้รถสาธารณะในการสัญจร แต่การใช้รถขนส่งสาธารณะ ยังมีน้อยและไม่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทั่วไป เนื่องจากคนนิยมใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้น ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ เกิดภาวะรถติดในเมืองเชียงใหม่ ดังนั้นเราควรต้องพูดคุยหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ตัวแทนชมรมชาวนิมมานเหมินทร์ กล่าวถึงสถิติคนที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ มีเพียงแสนกว่าคน แต่มีประชากรแอบแฝงอยู่ล้านกว่า ข้อมูลการจดทะเบียนรถในระยะเวลาหนึ่งปี เพิ่มขึ้นถึงสี่หมื่นคัน ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ระบบสาธารณะยังไม่ใช่คำตอบเดียวสำหรับปัญหาที่เราพบเจออยู่ ปัญหาความไม่สะดวกสบายในการเดินทาง และปัญหาไม่มีพื้นที่ให้จอดรถ  กรณีย่านนิมมานเหมินทร์เป็นพื้นที่รองรับประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เกิดปัญหาแย่งกันอยู่ แย่งกันกิน และแย่งกันจอดรถ

ล่าสุดมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่บอกว่าทดสอบทางวันเวย์(one way) ซอยนิมมานเหมินทร์ ในฐานะเราเจ้าของบ้านได้ตั้งคำถามกับกลุ่มงานจราจรว่าดำเนินการรูปแบบนี้ได้อย่างไร ทั้งนี้ชมรมชาวนิมมานเหมินทร์ได้ยื่นหนังสือเสนอแนะไปยังผู้กำกับงานจราจร นายกเทศบาล ภายหลังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ปรับเปลี่ยนการทดลองใช้ถนนวันเวย์เป็นช่วงระยะเวลาสร้างความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ผมมองว่าการดำเนินการวิธีการข้างต้นไม่ใช่การแก้ไขปัญหาจราจรที่ดี ซึ่งยังมีปัญหาอีกมากมายกับความไม่สะดวกสบายในการเดินทาง ทั้งนี้ปัญหาที่แท้จริง คือ ความไม่มีวินัยจราจรของผู้ใช้รถ จอดรถซ้อนคันก็มี จอดรถในที่ห้ามจอดก็มี หากแก้ปัญหาตรงจุด ปัญหาการจราจรจะลดน้อยลง

ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าจะเห็นปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรถนน ทั้งทางเดินรถ ทางเดินเท้า และทางเดินจักรยานปัญหาการใช้รถส่วนตัวเป็นหลักที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดภาวะรถติด และเป็นปรากฎการณ์เสพติดรถส่วนตัว ซึ่งยังไม่มีทางเลือกให้กับคนเชียงใหม่ ที่จะใช้รถจักรยาน เดินทางด้วยเท้าในระยะใกล้ๆ หรือใช้รถขนส่งสาธารณะ ยังไม่มีเส้นทางเดินเท้า เส้นทางจักรยาน ไม่มีพื้นที่จอดรถ ดังนั้นทางออกของปัญหาคือ เราต้องร่วมกันแก้ปัญหา ปรับพฤติกรรมของประชาชน ซึ่งการแก้ปัญหาโดยการขยายถนนยังไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว การแก้ปัญหาในระยะยาวคือต้องปรับโครงสร้าง นโยบายที่อยู่อาศัย ระบบขนส่งสาธารณะ ระเบียบวินัยในการใช้รถ ลดการใช้รถส่วนตัว โดยให้ทางเลือกกับจักรยาน สร้างนโยบายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ภายหลังผู้ขอเปิดสภาได้สะท้อนปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ประธานสภาโดยดร.ชมชวน บุญระหงส์ ได้เปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม ถกประเด็นปัญหาและสาเหตุ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางสัญจรในเมืองเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ตัวแทนภาคประชาชน

ผมเป็นคนกรุงเทพ แต่ผมมาอยู่เชียงใหม่ยี่สิบกว่าปีแล้ว และเห็นการจราจรทั้งภายในกรุงเทพและเชียงใหม่ ผมมองว่าเชียงใหม่รถไม่ติด แต่เป็นรถสะสมเท่านั้น หรือหากรถติดจริงๆ เป็นเพียงบางช่วงระยะเวลาเท่านั้น แต่ปัญหาคือการปล่อยสัญญาณจราจร เช่นพื้นที่สี่แยกหนองหอยรถจะติดตั้งแต่สี่แยกยาวถึงตลาดหนองหอย ทั้งที่ถนนเส้นมหิดลไม่มีรถติด ซึ่งเป็นสถานการณ์ข้างต้นในทุกๆสี่แยกสำคัญ ทั้งนี้ระบบการควบคุมสัญญาณจราจรขึ้นกับทางเทศบาลที่มีการทำโปรแกรมอัตโนมัติ ดังนั้นการปล่อยสัญญาณจราจรตามแยกต่างๆมันไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่างเช่นเส้นทางอีกด้านหนึ่งปล่อยระบายรถจนไม่มีรถจะระบายแล้ว แต่ตรงกันข้ามอีกฝากหนึ่งรถก็ยังติดยาวอยู่ ประเด็นที่สอง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้ลงพื้นที่ดูข้อเท็จจริง วิเคราะห์สถานการณ์การจราจรในพื้นที่ต่างๆ ประเด็นที่สาม ด่านตรวจ มีข่าวออกมาว่า กองบัญชาการนครบาลได้ยกเลิกห้ามตำรวจตั้งด่านตรวจในช่วงเวลากลางวัน ผมว่าถึงเวลาที่เชียงใหม่จะยกเลิกด่านตรวจได้แล้ว ซึ่งด่านตรวจไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาอะไรเลย เพียงตั้งประเด็นไว้เพียงสามสี่เรื่อง คือไม่สวมหมวกกันน็อค ทะเบียนขาด และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย แต่ตำรวจมักตั้งด่านตรวจบริเวณมุมเลี้ยวบ้าง ตั้งด่านติดกับสัญญาณจราจรบ้าง ซึ่งเป็นผลทำให้จราจรติดขัดกันเพิ่มมากขึ้น ทำไมไม่นำตำรวจเหล่านั้นมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรคับคั่งบนท้องถนน

ตัวแทนภาคประชาสังคมเมือง

รถขนส่งมวลชนคือรถเมย์ที่วิ่งจนถึงปัจจุบันและขาดทุนกว่า17ล้าน ทำไมต้องให้เทศบาลเป็นคนดำเนินงาน เอกชนก็ทำได้ รถเมล์ตอนนี้ก็ดันทุรังวิ่งแม้ว่าจะขาดทุน เอาภาษีชาวบ้านไปใช้โดยสิ้นเปลือง รถเมล์ขนาดใหญ่ ไม่มีเส้นทางและชาวบ้านไม่ทราบเส้นทางที่แน่นอน อีกทั้งเอารถเมย์ไปวิ่งรอบนอก ทั้งนี้ขาดการประชาสัมพันธ์ นโยบายของรัฐเรื่องรถ ก็เป็นผลทำให้รถมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ผมมองว่าเราน่าจะมีกฎหมายเฉพาะเมือง อย่างเช่น มีการจำกัดการครอบครองรถตามความเหมาะสม

ตัวแทนพลเมืองนิมมานเหมินทร์

รถที่มาจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองยังมีจำนวนมาก จะทำอย่างไรที่จะพักรถไว้รอบนอกแล้วนั่งรถขนส่งสาธารณะเข้ามาในเมืองแทน หากเป็นไปได้อยากเห็นภายในสี่เหลี่ยมคูเมืองมีรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวิ่งบนถนน หาวิธีการจัดการ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องภาษี อย่างกรณีการสร้างคอนโด ตึกสูงมากมายแต่ยังไม่มีพื้นที่รองรับสำหรับการจอดรถ จะต้องมีการจัดการที่จอดรถ ห้ามจอดในที่สาธารณะ เจ้าของอาคารจะต้องหาพื้นที่รองรับด้วย

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ภายในเวทีสภาพลเมืองมีผู้เสนอแนวทางแก้ไขในสองระดับ คือระดับหน่วยงาน จะต้องมีการใช้กฎหมายจราจร ให้รถแดงเป็นรถสาธารณะ มีพื้นที่รองรับการจอดรถ จัดการให้มีทางม้าลายโดยใช้ภาษาที่หลากหลายในการสื่อสาร ในระดับกฎหมาย ให้มีการวางระบบการจราจร มีการออกเทศบัญญัติ กำหนดการใช้รถต่อครอบครัว ทั้งนี้ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้เสนอเปิดสภาพลเมือง "วาระจากคุกสู่อะไร".

 

 

 

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร