คำประกาศแห่งสันติสุข(Declaration of Peace)จากโรตารีสากล

Wed, 07/10/2013 - 13:53 -- ประชาธรรม

เราขอให้ทุกท่านที่ร่วมวิสัยทัศน์ของเราร่วมกันมุ่งไปข้างหน้าด้วยการ "สร้างผลงาน   เพื่อสร้างสันติสุข(We urge everyone who shares our vision to join us in advancing "Peace Through Service")

ซากูจิ ทานากะ ประธานโรตารีสากล ปี 2012-13

Sakuji Tanaka , president of Rotary International ,2012-13


ท่ามกลางความสับสนวุ่นของความขัดแย้งที่มีอยู่บนพื้นพิภพนี้ ได้มีความพยายามจากหลายองค์กรที่จะขจัดความความขัดแย้งที่กลายเป็นความรุนแรงจนต้องรบราฆ่าฟันกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์การสหประชาชาติที่สมาชิกสโมสรโรตารีจำนวน 50 คนมีส่วนช่วยในการวางรากฐานในการก่อตั้งในยุคเริ่มแรกโดยทำงานในฐานะผู้แทนและที่ปรึกษาในการประชุมใหญ่ของสหประชาชาติที่ซานฟรานซิสโกเมื่อปี 1945 หรือองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหลาย


ล่าสุดมีคำประกาศจากโรตารีสากล(ROTARY INTERNATIONAL)ซึ่งเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ที่เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดเพราะมีอายุย่างเข้าปีที่? 109 และมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกกว่า 1.2 ล้านคน โดยได้ประกาศเจตนารมณ์ผ่าน "คำประกาศแห่งสันติสุข(Declaration of Peace)"ในการประชุมใหญ่ประจำปีที่มีผู้เข้าร่วมประชุม ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกสกว่า 25,000 คน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2013 ที่ผ่านมา

 

โรตารีคืออะไร
โรตารีคือองค์กรของนักธุรกิจและวิชาชีพจากทั่วโลก ซึ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณในทุกวิชาชีพพร้อมทั้งช่วยสร้างไมตรีจิตและสันติสุขในโลก(Rotary is an organization of business and professional persons united worldwide who provide humanitarian service, encourage high ethical standards in all vocations, and help build goodwill and peace in the world.)


คำประกาศฯได้ถูกอ่านและเผยแพร่ไปทั่วโลกว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะอยู่ด้วยสันติสุข มีความเป็นอิสระจาก ความรุนแรง การถูกข่มเหงรังแก ความไม่เท่าเทียมกันและความทุกทรมาน(All human beings have the right to live in a state of peace,free from violence,persecution,inequality,and suffering)

 

ในการดำเนินงานของโรตารีนั้นได้อยู่เหนือเส้นพรมแดนของชาติและอุดมการณ์ทางการเมืองทั้งหลายทั้งปวงที่มักจะแบ่งแยกประชาชนและสร้างความความขัดแย้งจนถึงรากเหง้า เราเชื่อว่าความอดกลั้นอดทนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการที่จะให้สันติสุขคงอยู่ และเราเคารพในสิทธิของแต่ละคนที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม และมุมมองทางสังคมและการปฏิบัติที่แตกต่างไปจากตัวเราเอง(We transcend the national boundaries and political ideologies that so often divide people and enable conflict to take root.We believe that tolerance is necessary for peace to exist,and we respect one another"s rights to freely express political,religious,cultural,and social perspectives and practices that differ from our own.)

 

สันติสุขเริ่มจากตัวท่านเองเป็นสิ่งที่คำประกาศนี้เรียกร้อง และพวกเราแต่ละคนได้รับการรับรองว่าเรามีความรับผิดชอบในการที่จะตอบว่าสันติสุขเริ่มขึ้นเมื่อเราสร้างจิตสำนึกในชีวิตประจำวันของเราเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการกระทำของเราจะเป็นการสร้างไมตรีจิตและมิตรภาพ("Peace begins with you" is our call to action,and each of us recognizes that we have a personal responsibility to answer it. Peace begins when we make a conscious effort in our daily lives to ensure that every action we take is one that builds goodwill and friendship.)

เราทำนุบำรุงหน่ออ่อนแห่งสันติสุขโดยการกระปลุกเร้าเยาวชนในการสร้างสรรค์พลังและอุดมการณ์ ให้อำนาจเขาที่จะเป็นตัวเร่งในการเปลี่ยนแปลง ในส่วนที่เป็นสิ่งสืบทอดสำหรับสันติสุขแล้ว เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะพิทักษ์และปกป้องทรัพยากรของโลกเราเพื่อชนรุ่นใหม่ เรากระตุ้นให้เยาวชนให้คุณค่าแห่งสันติสุขอยู่เหนือสงคราม มิตรภาพเหนือความเป็นศัตรู และการประนีประนอมอยู่เหนือความขัดแย้ง ซึ่งเป็นที่ทราบว่าเขาเหล่านั้นจะนำพาคุณค่าที่ว่านี้ก้าวต่อไปข้างหน้าในฐานะผู้นำสำหรับวันพรุ่งนี้ ถ้าชนแต่ละรุ่นสนับสนุนชนรุ่นต่อไป หน่ออ่อนของการกระทำของเราจะทำให้เกิดทางสีเขียว(ทางสะดวก) และเกิดความต่อเนื่องไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอ(We nurture the seeds of peace by encourageing young people"s creativity,energy,and idealism,empowering them to become catalysts for change.As our legacy for future peace,we recognize the vital importance of conserving  and protecting our planet"s resources for the future generations. We encourage young people to value peace over war,friendship over enmity,and compromise over conflict,knowing that they will carry these values forward as the leaders of tomorrow. As each generation supports the next,the seeds of our actions will yield a green path to peace, constantly moving forward.)

 

สันติสุขมิใช่จุดมุ่งหมายสุดท้ายที่เราจะไปถึง แต่เป็นการกระทำและกระบวนที่ต่อเนื่องต่างหากเล่า เราทุกคนสามารถกลายเป็นผู้สร้างสันติสุขในชีวิตของเราได้โดยผ่านถ้อยคำและการกระทำของเรา ซึ่งเป็นไปได้ที่เราจะแสดงออกซึ่งสันติสุขออกมา(Peace is not a final destination to be reach,but an active and continuous process. All of us are capable of becoming peacemakers in our own lives,and through our words and actions,we will demonstrate the is possible)


จากผลงานในอดีตของโรตารีสากลที่เข้ามาเป็นแกนหลักในการกำจัดโปลิโอตั้งแต่ปี 1985 ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่มีอยู่ทั่วโลก 128 ประเทศ จำนวนกว่า 350,000 รายแต่ปัจจุบันลดจำนวนลงกว่า 99 เปอร์เซ็นต์ เหลือเพียงสามประเทศคือปากีสถาน อัฟกานิสถานและไนจีเรียจำนวนประมาณสามร้อยคนเท่านั้น และอีกไม่นานโปลิโอก็จะเหลือเพียงตำนานเท่านั้น 


ผมเชื่อว่าคำประกาศอันทรงพลังโรตารีสากลนี้จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทั้งหลายในโลกนี้ให้ลดน้อยลงบ้างไม่มากก็น้อย ด้วยการ "สร้างผลงาน เพื่อสันติสุข(Peace Through Service) นั่นเอง

 

-------------------

 

หมายเหตุ เผยแพร่ครั้งแรกในกรุงเทพธุรกิจฉบับประจำวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2556

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร