นปช. แดงเชียงใหม่ ยื่นปธ.ส.ส.ผ่านผู้ว่าฯ หนุนโหวตวาระ 3 ม.291

Fri, 11/22/2013 - 13:14 -- ประชาธรรม

วันนี้ (22 พ.ย.56) เวลา ประมาณ 10.30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชิต ตามูล พร้อมตัวแทนศูนย์ประสานงานกลาง นปช. แดงเชียงใหม่ 22 คน ยื่นหนังสือประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนสภาผู้แทนราษฎรแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยการโหวตวาระ 3 มาตรา 291

 

นายพิชิต ตามูล กล่าวว่า พวกตนไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญทั้งในการเรื่องที่มาของส.ว. หรือเรื่องการอออกฎหมายอื่นๆ  และไม่ให้ราคากับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่ไม่ใช่อำนาจของเขา ศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิในการรับเรื่อง และวินิจฉัยข้อที่เกี่ยวข้องกับการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ไม่มีอำนาจตัดสินใจหรือวินิจฉัยข้อที่เกี่ยวกับการออกกฎหมาย ดังนั้นแม้ว่าคำตัดสินจะออกมาเป็นบวกกับสส. สว. หรือรัฐบาลก็ตาม พวกตนก็ไม่ยอมรับ เพราะเขาไม่มีอำนาจในการวินิจฉัย

 

"สภาผู้แทนมีอำนาจในการตรากฎหมาย เมื่อเห็นว่ากฎหมายนั้นไม่สง่างาม ไม่ถูกต้องทั้งในสายตาของเรา และชาวโลก ก็ต้องแก้ไข รัฐธรรมนูญปี 50 มาจากการร่างของบุคคลที่วางไว้ก่อนแล้ว มาจากกลุ่มรัฐประหาร ดังนั้นเมื่อเราจะแก้กฎหมายให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน เพื่อลดที่มาของความขัดแย้ง สภาผู้แทนราษฎรก็ต้องทำ"

 

"เราต้องไม่รับ ไม่โห่ร้อง เมื่อเขาตัดสินเป็นบวกกับเรา ต้องไม่ให้ราคาเขา อย่างเรื่องร่างแก้ไขมาตรา 291 ประธานสภาฯ ไปเปิดช่องรับเขา ให้เขาได้ตัดสินตั้งแต่แรก มันจึงกลายเป็นบรรทัดฐานที่เป็นช่องว่างทางกฎหมายไปแล้วว่าคุณรับอำนาจเขาทั้งที่เขาไม่มีอำนาจ พอเป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าศาลรัฐธรรมนูญอยู่เหนืออำนาจทั้งหมด ทั้งบริหาร นิติบัญญัติ"

 

เลขานุการศูนย์ประสานงานกลาง นปช. แดงเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า พวกตนในฐานะที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ใช้เป็นลูกพรรค จะติดตามต่อว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรต่อไป ถ้ายังไม่ทำอะไร พวกตนก็จะเดินหน้ากดดันเพื่อให้ทำในสิ่งที่สมควรทำ

 

"ประธานสภาฯ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย ถ้ายังไม่ทำอะไรเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะมาตรา 291  เสื้อแดงก็ต้องออกมาเรียกร้องให้ทำ ถ้าไม่ทำอะไรเลย แล้วปล่อยมันค้างจนตกไปตามกาลเวลา ก็ไม่สมควรจะมาเป็นปธ.สภา ควรพิจารณาตัวเอง"

 

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ติดราชการที่อ.อมก๋อย จึงส่งนายธนกร. ประมูลผล หัวหน้าฝ่ายป้องกันจังหวัดมารับหนังสือแทน.

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ประสานงานกลาง

นปช. แดงเชียงใหม่

 

ที่ พิเศษ/2556

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

เรื่อง สนับสนุนสภาผู้แทนราษฎรแก้ไขรัฐธรรมนูญ

เรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 

ด้วยประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ แต่การใช้พระราชอำนาจด้านนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ทรงมิได้ใช้พระราชอำนาจเหล่านั้นด้วยพระองค์เอง แต่มีองค์การหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต่าง ๆ กันไป พระราชอำนาจทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นฐานะประมุขของรัฐ หรือในฐานะอื่น ได้ถูกกำหนดไว้โดยชัดแจ้งแล้วในรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ระบุว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย แต่ความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้เป็นเพราะที่มาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีที่มาที่ไม่ได้มาจากประชาชนชาวไทย ตามเจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จนก่อให้เกิดความขัดแย้งต่างๆทั้งทางการเมือง การปกครอง ตลอดจนถึงผู้คนในสังคม ดังนั้นเพื่อให้เกิดความ สงบสุข เรียบร้อย ขึ้นในประเทศไทย สภาผู้แทนราษฎรสมควรเร่งลงมติ แก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 วาระที่ 3 ที่คงค้างการลงมติอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนี้ตามอำนาจ หน้าที่ ที่ระบุไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่กำหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีอำนาจในการตรากฎหมาย อำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และอำนาจในการให้ความเห็นชอบ เป็นต้น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

 

( นายพิชิต ตามูล )

เลขานุการศูนย์ประสานงานกลาง นปช. แดงเชียงใหม่

โทร.081-2895105

 

 

อนึ่งมาตรา 291 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ระบุว่า...

หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๒๙๑

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

 

(๑) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วย การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

 

ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐ จะเสนอมิได้

 

(๒)ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมและให้รัฐสภา พิจารณาเป็นสามวาระ

 

(๓)การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน โดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

 

(๔)การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ต้องจัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมด้วย

 

การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลำดับมาตรา ให้ถือเอา เสียงข้างมากเป็นประมาณ

 

(๕)เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป

 

(๖)การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน โดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

 

(๗) เมื่อการลงมติได้เป็นไปตามที่กล่าวแล้ว ให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร