our current project

โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

โครงการนี้จะเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนสื่อภาคพลเมืองให้เข้ามา มีส่วนร่วมใน การรณรงค์ และสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการสื่อสารเชิงรุก และการสร้างพื้นที่รูปธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรชุมชนใน 4 ประเด็น ได้แก่

1. พื้นที่รูปธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2. พื้นที่รูปธรรม ด้านขยะ-น้ําเสีย
3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง
4. การทําเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเฝ้าระวัง และฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมจงัหวัดเชียงใหม่ในระยะยาว


โดยประเด็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองจะเป็นการบูรณาการร่วมกับ เครือข่ายภาคีในเชียงใหม่ที่มีการทํางานด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองอยู่แล้ว โดยประสานความร่วมมือกับ โครงการรักษา ฟื้นฟูระบบราก และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ต้นยางนาสายเชียงใหม่-ลําพูนให้อยู่คู่ชุมชนอย่างปลอดภัย สวยงาม และยั่งยืนโดยเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย หอม ทั้งนี้เครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม อาจจะเน้นที่ถนนสายยางนาเชียงใหม่-ลําพูน แต่ในส่วนของโครงการ ก็จะประสานองค์ความรู้ของเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม มาขับเคลื่อนต่อในพื้นที่อําเภอสันกําแพง

สื่อ ประชาธรรม
ประชาทำ

เราคือกลุ่มคนที่ต้องการสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงผ่านการสื่อสารจากคนในท้องถิ่นเอง

Our objectives

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เราคือกลุ่มคนที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการสื่อสารจากคนในท้องถิ่น