เราคือกลุ่มคนที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการสื่อสาร
จากคนในท้องถิ่นเอง

WHAT WE DO​

มูลนิธิเราทำอะไร?

มูลนิธิสื่อประชาธรรม ได้ปรับบทบาทจากที่เคยเป็นสำนักข่าวเพื่อสื่อสารเรื่องราวปัญหาของท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคเหนือมาเป็นการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้สามารถสื่อสารเองโดยผ่าน 4 กิจกรรม

meeting
ABOUT OUR non-profit

เราสนับสนุนให้ผู้คนบอกเล่า
เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง

ตัวอย่างการสื่อสารจากชุมชนที่เราได้เข้าไปร่วมทำงานด้วยดเพื่อที่จะบอกเล่าปัญหาและทางออกของชุมชนเอง

📸 สื่อ
🌳
สิ่งแวดล้อม
🫂
ประชาธรรม

เราคือกลุ่มคนที่ต้องการสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงผ่านการสื่อสารจากคนในท้องถิ่นเอง

TESTIMONIALS​

ลองฟังเสียงของคน
ที่ได้ทำงานกับเรา

ประชาธรรมได้ร่วมทำงานกับชุมชนมาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถผลิตและสร้างสื่อของตนเองได้ มาลองฟังเสียงและประสบการณ์ของคนที่เคยได้ทำงานร่วมกับเรา

TEAM MEMBER​

เราคือกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ทำสื่อมายาวนานกว่า 15 ปี

นันทา เบญจศิลารักษ์

ผู้อํานวยการ​

กิตติศักดิ์ จันทร์ใหม่

ทีมงาน

ธีรมล บัวงาม

ทีมงาน

กนกพร จันทร์พลอย

ผู้ประสานงานโครงการ

สื่อ สิ่งแวดล้อม ประชาทำ

จำนวนชุมชนและผู้คนที่พวกเราได้ช่วยให้เกิดการสื่อสาร