เราคือกลุ่มคนที่ต้องการสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการสื่อสาร
จากคนในท้องถิ่นเอง

WHAT WE DO​

มูลนิธิเราทำอะไร?

มูลนิธิสื่อประชาธรรม ได้ปรับบทบาทจากที่เคยเป็นสำนักข่าวเพื่อสื่อสารเรื่องราวปัญหาของท้องถิ่นและภาคประชาสังคมในพื้นที่ภาคเหนือมาเป็นการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้สามารถสื่อสารเองโดยผ่าน 4 กิจกรรม

ร่วมทำงานกับเรา

📚 ฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้การสื่อสารของภาคประชาชน

รวบรวมองค์ความรู้  ประสานงานเครือข่ายนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  ผลิตคู่มือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนเครือข่าย  และมีการจัดฝึกอบรม  การสร้างเวทีเรียนรู้ให้แก่ชุมชนในด้านการสื่อสาร

🎤 พื้นที่สื่อสารของชุมชน

สนับสนุนให้ชุมชนและเครือข่ายเป็นผู้สื่อสารด้วยตนเอง (Activist Media) ผ่านช่องทางสื่อของประชาธรรม และสื่อหลากหลายรูปแบบ

🗣️ สร้างพื้นที่หาทางออก

สร้างพื้นที่เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องประเด็นปัญหานั้นได้พูดคุยแลกเปลี่ยน ใช้การสื่อสารในแนวราบเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือร่วมกัน

📕 ผลิตคู่มือ

ผลิตคู่มือสำหรับเป็น Guildline ให้กับชุมชนในการนำไปใช้เพื่อผลิตสื่อด้วยต้นเองได้

ABOUT OUR non-profit

เราสนับสนุนให้ผู้คนบอกเล่า
เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเอง

ตัวอย่างการสื่อสารจากชุมชนที่เราได้เข้าไปร่วมทำงานด้วยเพื่อที่จะบอกเล่าปัญหาและทางออกของชุมชนเอง

ABOUT OUR Project

พื้นที่สนับสนุนนักสื่อสารพลเมือง

ACTIVIST JOURNALIST | YOUTH TELLER

📍 ประชาธรรม
📸
สื่อ
🫂
ประชาทำ

เราคือกลุ่มคนที่ต้องการสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงผ่านการสื่อสารจากคนในท้องถิ่นเอง

TESTIMONIALS​

ลองฟังเสียงของคน
ที่ได้ทำงานกับเรา

ประชาธรรมได้ร่วมทำงานกับชุมชนมาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน
สามารถผลิตและสร้างสื่อของตนเองได้ มาลองฟังเสียงและประสบการณ์ของคนที่เคยได้ทำงานร่วมกับเรา

อนันต์
พรหมลิขิตศิลป์

สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์มรดกสันกำแพง

ผมอยู่บ้านนอก ไม่เคยรู้จักสื่อประชาธรรมมาก่อน วันหนึ่ง มี จนท.จากสื่อนี้มาขอพบ จากนั้นก็ได้ร่วมงานกันหลายโครงการ เน้นเรื่องการช่วยกันแก้ไขปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นต้น

สาวิตรี
ศรีสอาด

เครือข่ายเขียว
สวยหอม

เรามองว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่ต้องทำ บางทีคนมันเสพโซเชียลเยอะ ข้อมูลเยอะมาก การมีสื่อที่ทำงานตรงประเด็น กับกลุ่มเยาวชน การปูพื้นฐานเด็ก เหมือนเรารู้ว่าเด็กจะต้องทำอะไร และทำงานกับคนที่ทำสิ่งนั้นจริง ๆ จัง ๆ นั้นมันดี

มนตรี หินมี

ผู้ใหญ่บ้านเกษตร
พัฒนา

ประชาธรรมเป็นสื่อที่คอยสะท้อนปัญหาภายในสังคม คอยสนับสนุนรูปแบบหรือวิธีการในการจัดการร่วมกันโดยใช้รูปแบบแผนการสื่อสารหรือการสร้างพื้นที่ถอดบทเรียนการสื่อสารของชุมชนด้วย

ประสงค์
แสงงาม

เครือข่ายชุมชนคน
รักษ์ดอยหลวง
เชียงดาว


ประชาธรรมมาช่วยหนุนเสริม และกระตุ้นสิ่งที่ชุมชนอยากทำ ช่วยจุดประกายให้ชุมชนทำงานสื่อสารด้วยตัวเอง

TEAM MEMBER​

เราคือกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ทำสื่อมายาวนานกว่า 15 ปี

นันทา เบญจศิลารักษ์

ผู้อํานวยการ​

กิตติศักดิ์ จันทร์ใหม่

ทีมงาน

ธีรมล บัวงาม

ทีมงาน

กนกพร จันทร์พลอย

ผู้ประสานงานโครงการ

ประชาธรรม สื่อ ประชาทำ

จำนวนชุมชนและผู้คนที่พวกเราได้ช่วยให้เกิดการสื่อสาร

เครือข่าย
ชุมชน
คน