เชียงใหม่ เมือง Digital Nomad เผ่าพันธุ์ร่อนเร่ในยุคดิจิทัล
| |

เชียงใหม่ เมือง Digital Nomad เผ่าพันธุ์ร่อนเร่ในยุคดิจิทัล

เรื่อง: นลินี ค้ากำย…