“No Water, No Tourism” เมื่อเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหันมาจัดการน้ำขั้นสูงสุด

“No Water, No Tourism” เมื่อเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหันมาจัดการน้ำขั้นสูงสุด

เรื่อง กนกพร จันทร์พ…

จัดการน้ำเพื่อสันติภาพอย่างไร วันที่ไทยเผชิญภาวะโลกเดือด

จัดการน้ำเพื่อสันติภาพอย่างไร วันที่ไทยเผชิญภาวะโลกเดือด

เรื่อง กนกพร จันทร์พ…