โลกาภิวัตน์ประทะท้องถิ่น (2549)

โลกาภิวัตน์ประทะท้องถิ่น (2549)

จากคนทำงานสื่อทางเลือกหลายคน ที่จริงจังกับการติดตามความเป็นไปของโลกาภิวัตน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงบทเรียนต่อหลายกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในต่างประเทศ และกำลังจะเกิด หรือเกิดขึ้นแล้วในบ้านเมืองเรา