“No Water, No Tourism” เมื่อเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหันมาจัดการน้ำขั้นสูงสุด

“No Water, No Tourism” เมื่อเมืองสวรรค์ของนักท่องเที่ยวหันมาจัดการน้ำขั้นสูงสุด

เรื่อง กนกพร จันทร์พ…

ลักน้ำ ท่อผี : เอลนีโญปีนี้กับ 2 ทศวรรษการแย่งชิงน้ำแม่สาว

ลักน้ำ ท่อผี : เอลนีโญปีนี้กับ 2 ทศวรรษการแย่งชิงน้ำแม่สาว

เรื่อง กนกพร จันทร์พ…

ลำเหมืองสาธารณะกับภาคเกษตรชายขอบเมืองเชียงใหม่ ใกล้ถึงจุดวิกฤติ

ลำเหมืองสาธารณะกับภาคเกษตรชายขอบเมืองเชียงใหม่ ใกล้ถึงจุดวิกฤติ

ปัจจุบันภาคการเกษตรที่อยู่ในเขตรอบนอกเมืองเชียงใหม่กำลังเผชิญกับวิกฤติภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรอย่างหนัก อันเนื่องมาจากลำเหมืองสาธารณะที่เคยมีแต่เดิมโดนถมไปเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ชาวบ้านที่ยังต้องพึ่งพาการทำเกษตรกรรมต้องหาทางออกต่อเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน