บทความ

การชุมนุมของประชาชนที่เรียกตัวเองว่า “เครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” เมื่อปี 2549 กับการชุมนุมของประชาชนที่เรียกตัวเองว่า “แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ” ที่กำลังดำเนินการชุมนุมอยู่ในขณะนี้� ดูเผินๆ จะเห็นว่ามีความเหมือนกันในหลายมิติ แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อดูอย่างลึกซึ้ง จะเห็นความต่
06/18/2007 - 10:18
เป็นระยะเวลาประมาณเกือบอาทิตย์มาแล้ว ที่กระแสข่าวทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ ทีวี ต่างๆ ได้นำเสนอมุมมอง ทัศนะของหลายๆภาคส่วน ต่อประเด็นของ ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ....
06/14/2007 - 00:00
จะเข้าใจปัญหาที่รัฐมนตรีฝ่ายมหาดไทยแสดงอาการไม่ยอมรับร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน� ย่อมจะต้องเข้าใจโครงสร้างอำนาจการเมืองในท้องถิ่นเสียก่อน
06/11/2007 - 00:00
��������“สภาชุมชน”ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย จากสภาวะการตื่นตัวและความเข้มแข็งขององค์กรประชาชน�และควรถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญโดยไม่จำเป็นต้องออกเป็นกฎหมายรองรับ�การดำเนินงานของสภาชุมชนเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่น�และจากการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆโดยไม่ไปแทรกแซงองค์กรประชาชน�ในอนาคตสภาชุมชนจะเป็นเครือข่ายประชาชนที่จะทำแผนพัฒนาภาคประชาชน ตรวจสอบแผนพัฒนาของรัฐ จังหวัด และตำบลได้ไปพร้อมกัน��
06/10/2007 - 00:00
������� สถานการณ์เช่นนี้� เครือข่ายชนเผ่าและชาติพันธุ์ในประเทศไทยและพันธมิตรระดับสากล จำเป็นที่จักต้องรณรงค์ผลักดันสร้างอัตตะลักษณ์ความเป็น “ชนเผ่าพื้นเมือง” ที่รัฐควรปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ทั้งต้องผลักดันต่อการบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการเคลื่อนไหวในระดับชาติและรณรงค์ระดับสากล เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นบนพื้นที่สูง กลางทะเล ที่ราบสูงทั้งประเทศ ได้รับความเป็นธรรม ทั้งยอมรับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งเพื่อนมนุษย์พึ่งเคารพและปฏิบัติ ซึ่งกันและกัน
06/06/2007 - 00:00
�������� ถ้าผมเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญ �ย่อมจะต้องตระหนักถึงกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตัดสินคดียุบพรรค อันสืบเนื่องมาจาก “การเลือกตั้งที่ไม่เป็นประชาธิปไตย”� และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา “วิกฤติที่สุดในโลก”�� ที่เคยมีพระราชกระแสรับสั่งที่หัวหินเมื่อ 25 เมษายน 2549� ครั้งนี้� จึงต้องตัดสินคดียุบพรรคอย่างถูกต้อง ซื่อตรง กล้าหาญ ตรงไปตรงมา
05/28/2007 - 00:00
����� �ในความเป็นจริงชาวบ้านจะได้สิทธิในการจัดการป่าชุมชนไม่ง่ายอย่างที่คิด และถูกตรวจสอบจากหลายฝ่าย�บทเรียนของร่างกฎหมายป่าชุมชนชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบไม่ได้เรียนรู้กระบวนการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และศึกษาองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นจากภาคประชาชน�ซึ่งให้ความสำคัญต่อการจัดการป่าชุมชนเชิงสังคมในมิติของการพัฒนาคน�การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น� มิติของการรวมกลุ่มองค์กรในการตรวจสอบ ซึ่งแยกให้เห็นชัดเจนระหว่างกลุ่มคนที่รักษาป่ากับกลุ่มคนที่ทำลายป่า�และมิติของชุมชนที่จะร่วมกับภาครัฐในบทบาทของการส่งเสริมสนับสนุน�ไม่ใช่บทบาทของการควบคุม จับกุมและปราบปราม��
05/12/2007 - 00:00
������ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีอยู่ทั้งหมด 299 มาตรา ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและองค์กรภาคส่วนต่างๆ� ซึ่งประชาชนบางคนก็ชอบเนื้อหาในบางมาตราและไม่ชอบบางมาตรา�� ในขณะเดียวกัน เนื้อหาของรัฐธรรมนูญหลายๆ มาตรา ก็มีทั้งคนชอบและไม่ชอบในคราวเดียวกัน
05/07/2007 - 00:00

Pages

Subscribe to บทความ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร