บทความ

    ...สสร.’50 ควรจะให้ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญ มีระบบวิธีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และนำความเห็นของประชาชนมาคิดวิเคราะห์ และนำความคิดเห็นที่ดีงาม สอดคล้องกับวัฒนธรรม มาใส่ไว้เป็นกฎกติกาสูงสุด เพื่อให้เรียกได้ว่าเป็น “รัฐธรรมนูญของคนไทย” ได้อย่างแท้จริง
01/08/2007 - 00:00
           ความมะงุมมะงาหราของอำนาจรัฐไทย หลังเหตุการณ์ 19 กันยายน 2549 ย่อมสะท้อนถึงผีมือความสามารถ คุณภาพ ความเด็ดขาด และผลงานของคณะรัฐประหารหลงยุคชุดนี้ได้อย่างชัดเจน            และทันทีเปิดศักราชใหม่ 2550 กับการก่อวินาศกรรม 8 จุดในกรุงเทพฯ พบว่า พวกเขา (รัฐบาลและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ หรือ คมช.) ตอบโต้และรับมือช้ามาก ซ้ำยังใช้โอกาสอย่างสิ้นเปลื้อง
01/06/2007 - 00:00
ถึงแม้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2540 จะถูกยกเลิกไปตามกลไกคำสั่งของ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข หรือ คปค.
12/23/2006 - 00:00
ท่ามกลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลดี-ผลเสียของข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) หรือที่ระยะหลังมักจะเลี่ยงมาใช้คำว่า “หุ้นส่วนเศรษฐกิจ” นั้น กองบรรณาธิการประชาธรรม ขอนำจดหมายฉบับหนึ่งของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้แสดงความห่วงใยให้ความเห็น นำส่งถึงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันและคณะรัฐบาล ต่อการเจรจาจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา มานำเสนอในที่นี้ เพราะแม้หัวเรื่องจะเจาะจงไปที่เอฟทีเอไทย-สหรัฐ แต่เนื้อหานั้นครอบคลุมเอฟทีเอที่รัฐบาลไทยมุ่งหมายจะลงนามกับนานาประเทศ
12/18/2006 - 00:00
“เลียตีน  สินมาก  ปากสอพลอ  ล่อไข่แดง  แกร่งวิชา”
12/11/2006 - 00:00
....ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงได้ง่ายๆ แม้ดูประหนึ่งว่าการก้าวเข้ามาสู่อำนาจของรัฐบาล คมช. จะสยบปัญหาความรุนแรงให้ทุเลาลงไปได้บ้างในระยะแรกของการเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศแทนรัฐบาลชุดเดิม แต่กาลเวลาที่ล่วงผ่านมาตลอดระยะเวลา 2 เดือนกว่านี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การแก้ไขปัญหาไฟใต้มีความซับซ้อนกว่าที่คิด
12/10/2006 - 00:00
หลังรัฐประหารเมื่อวัน 19 กันยายน 2549 คงไม่มีช่วงไหนแล้วที่เอ็นจีโอ หรือองค์กรภาคประชาชนจะขัดแย้งกันมากมายได้เท่าขณะนี้ วงประชุมองค์กรพัฒนาเอกชน ก่อนรัฐบาลทักษิณจะเข้ามาบิหารประเทศเมื่อ 5 ปีก่อน เคยแบ่งการทำงานของเอ็นจีโอ  3 ส่วนกว้าง ๆ คือ
12/04/2006 - 00:00
ขณะที่โลกของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดทุกช่วงวินาที ความรู้ความเข้าใจต่อโลกในมุมมองใ  หม่ก็ปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลา ชุดของคำอธิบายในโลกใบเก่าที่กำลังแปรเปลี่ยนจากความทันสมัยไปสู่หลังความทันสมัย ที่ให้ความสำคัญของความหลากหลาย ความต่างก็ปรากฏมากขึ้น เราจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ของการขัดขืน หรือทวนกระแส ห
11/17/2006 - 00:00

Pages

Subscribe to บทความ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร