รายงานพิเศษ

ระหว่างที่สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนญ (สสร.) กำลังแปรญัตติรัฐธรรมนูญฉบับปี 50  จวนเจียนจะเสร็จสิ้น  และเตรียมที่จะให้ประชาชนลงประชามติในเร็ววันนี้  ท่ามกลางกระแสประชาชนที่มีทั้งคัดค้านและตอบรับการร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้   เนื้อหาสาระในรัฐธรรมนูญที่กำลังยกร่างรัฐธรรมนูญ  รวมถึงความเห็นของประชาชนส่วนต่างๆ  ต่อรัฐธรรมนูญนับว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับประชาชนที่จะใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าจะรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ  สำนักข่าวประชาธรรม   จึงได้ทำการเจาะลึกเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญปี 2550  พร้อมสัมภาษณ์ความเห็นของภาคประชาชนส่วนต่างๆ มาประกอบการตัดสินใจ  ในประเด็นต่างๆ  ที่มีความสำคัญ  เช่น ประเด็นเรื่องการเจรจาการค้า   สิทธิชุมชน  ระบบการเมือง  คนชายขอบ ฯลฯ    โดยจะนำเสนออย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์  โปรดติดตาม
06/11/2007 - 00:00
������� การใช้กฎหมายตัดสินเรื่องหนึ่งๆ ไม่จำเป็นต้องมีความเห็นตรงกันเสมอไป ผมคิดว่าควรจะมีการตัดสินเป็นรายๆ ไป ใครที่ทำผิดจริงก็ต้องลงโทษ แต่คนที่หลักฐานที่ไม่ชัดเจนว่ากระทำความผิดหรือไม่ ก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป ผมจึงมีความเห็นแตกต่างออกไปว่า เป็นการตัดสินลงโทษเพื่อที่จะตัดสิทธิ์พรรคการเมืองขนาดใหญ่ที่เคยมี พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นแกนนำ ทำให้พรรคการเมืองของประชาชนที่เป็นสมบัติของประชาชน และเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ถูกโค่นหมดเลย
06/03/2007 - 00:00
       การเดินหน้าปฏิรูปสื่อของประเทศไทยในวันนี้  ยังมีระยะทางอีกยาวไกลกว่าจะสำเร็จซึ่งไม่ได้ยากเกินกว่าจะฝัน สิ่งสำคัญของการปฏิรูปสื่อให้เป็นประชาธิปไตย คือพลังภายในของภาคประชาชนที่ต้องร่วมมือกันผลักดันอย่างไม่ย่นย่อ หรืออ่อนข้อให้แก่อิทธิพลจากรัฐและทุน เพื่อให้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างสังคมที่เป็นธรรมสำหรับคนทุกกลุ่ม
05/27/2007 - 00:00
������������ กลไกในการทำงานร่วมเพื่อให้การปฏิรูปแก้ไขปัญหาที่ดินโดยภาพรวมของประเทศบรรลุผลสำเร็จลงได้นั้น ต้องทำให้ชาวบ้านรู้ว่าการต่อสู้เรื่องที่ดินเป็นปัญหาระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชนชั้น ส่วนแนวทางการปฏิรูปที่ดินเพื่อให้เป็นจริงได้ ต้องมีการปฏิรูปกฎหมาย และการเมืองควบคู่กันไปด้วย นอกจากนี้ ภาคประชาชนต้องผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่ เพื่อผลักดันการกำหนดทิศทางทั้งในเชิงกฎหมาย และนโยบายต่อไป
05/20/2007 - 00:00
������� ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การมีวิธีคิด ทัศนคติแบบเดิมๆคงไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เปิดรับฟังความคิดเห็นของแต่ละคนอย่างไม่มีอคติเหล่านี้ต่างหาก ที่จะนำไปสู่การกอบกู้วิกฤตด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง
05/16/2007 - 00:00
������ ความพยายามเพื่อให้รัฐบาลชั่วคราวชุดนี้มีอำนาจควบคุมจัดการเบ็ดเสร็จเรื่องการจัดการทรัพยากร เป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่ง หากฐานทรัพยากรของประเทศถูกผูกขาดไว้ในมือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้รับเคราะห์กรรมก็คงหนีไม่พ้นต้องเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และเมื่อนั้นความยั่งยืน และความพอเพียง ที่รัฐบาลประกาศเจตนารมณ์เอาไว้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชน
04/30/2007 - 16:09
����� สังคมไทยตอนนี้คล้ายกับว่าศาสนาจะมีความใกล้ชิดการเมืองมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่ศาสนาจะต้องนำการเมือง คุณธรรมต้องนำการเมือง หรืออย่างในหลายประเทศเขาก็ได้แยกศาสนาออกจากการเมือง ของเรานี่เอาศาสนาไปคลุกการเมืองเลย ผมคิดว่ามันคือความเสี่ยง
04/26/2007 - 00:00
������ แม้รัฐบาลอ้างว่าการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตไบโอดีเซลจะช่วยเปิดตลาดน้ำมันปาล์ม ซึ่งจะช่วยให้น้ำมันปาล์มมีราคาสูงขึ้น แต่นั่นก็ไม่ใช่ทางออกสำหรับชาวสวนปาล์ม รวมทั้งไม่ใช่ทางออกของคนไทย เพราะหากมีการขยายพื้นที่สวนปาล์มตามที่รัฐบาลกำหนด ประเทศไทยจะต้องสูญเสียความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งปอดที่สำคัญของโลกไปโดยประมาณค่าไม่ได้ และยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมได้อีก
04/22/2007 - 00:00

Pages

Subscribe to รายงานพิเศษ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร