หนังสือ

ป่าชุมชน บวชป่าชุมชน
12/01/1996 - 00:00
ปัญหาขยะ ขยะ เผาขยะ กำจัดขยะ มลพิษ
12/01/1996 - 00:00
ศุนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่ เป็นองค์กรอิสระ เกิดจากการรวมตัวของนักวิชาการจากหลายสถาบันการศึกษา ที่ห่วงใยต่อความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และไร้ทิศทางของเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคบริการและการก่อสร้าง. การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์การถือครงอที่ดินอย่างมากมาย ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบของสังคมเชียงใหม่ ที่ปรากฎเป็นรูปธรรมเช่น ปัญหาราคาที่ดินแพง การขาดแคลนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย. การจราขรติดขัด. สภาวะแวดล้อมเป็นพิษและการทำลายศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เป็นต้น และสิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีและคุณภาพชีวิตของคนเชียงใหม่แล้ว และจะกระทบต่อแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคตอีกด้วย ศูนย์ศึกษาปัญหาเมืองเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ติดตามและศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเมืองในภาคเหนือ โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่: 2)รายงานการเปลี่ยนแปลง และปัญหาที่สำคัญให้แก่สาธารณชน : และ 3) มุ่งให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาเมือง.ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่สาธารณชน
12/11/1994 - 00:00
พิมพ์ครั้งแรก : กุมภาพันธ์ 1993 พิมพ์ครั้งที่ 2 : เมษายน 1993
02/01/1993 - 16:46

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร