หนังสือ

การจัดงานมหกรรมดอยหลวงเชียงดาว ในระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2547 ณ ที่ริมฝั่งน้ำแม่ปิง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มิใช่เป็นเพียงการจัดงานขึ้นเพื่อคัดค้านโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาวเท่านั้น แต่เป็นประวัติศาสตร์ของคนท้องถิ่นที่ได้รวมมือกัน มีความกล้าหาญเยี่ยงบรรพบุรุษที่ลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อปกป้องผืนแผ่นดิน ชีวิตของผู้นและฐานทรัพยากรฯของตนเอง...
02/01/2006 - 00:00
คำให้การของคนท้ายน้ำ รายงานสรุปผลกระทบข้ามพรมแดน จากการพัฒนาแม่น้ำโขงตอนบน Downstream Impacts of Hydropower and other Development Projects in the Upper Mekong
02/01/2006 - 00:00
รวมเรื่องเล่า บทกวี เรื่องสั้น สารคดีเกี่ยวกับแม่น้ำโขง ของซาวหกนักเขียน
01/01/2006 - 00:00
ผลกระทบของข้อตกลงเขตการค้าเสรี ข้อเสนอแนะก่อนหายนะ ผลกระทบทับซ้อนของกลุ่มทุนในรัฐบาล ผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของประชาชน ผลกระทบต่อหลักประกันสุจภาพแห่งชาติ ผลกระทบที่มีต่อพันธุ์พืชและทรัพยากรชีวภาพ ผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรและภาคเกษตรกรรม ผลกระทบจากการเปิดเสรีการลงทุน (เอฟทีเอ ;FTA)
12/22/2005 - 00:00
นอกเหนือจากกระบวนการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งที่เคลื่อนไหวกระบวยการองค์กรชุมชนเพื่อต่อรองเชิงโครงสร้าง โดยเฉพาะการต่อกับอำนาจรัฐและทุนแล้ว เราพบว่า "วิกฤตท้องถิ่น" ที่สะสมปัญหามายาวนานในสังคม กลับขาดชุดประสบการณ์ขององค์กรชุมชนที่สรุปบทเรียนขึ้นมาจากการทำงานจริงๆ หรืออาจจะบอกได้ว่ายังขาดชุดประสบการณ์ต่อการแก้ไขวิกฤตที่ปะทุขึ้นในท้องถิ่นตลอดเวลา ดังกรณีตัวอย่างความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำเดียวกัน ความขัดแย้งในการพัฒนาลุ่มน้ำโขง ความข้ดแย้งของนโยบายการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ ความขัดแย้งของการจัดสรรที่ดินทำกิน ... พื้นที่รูปธรรม บ้านไร่ดง-หนองสมณะใต้และบ้านแม่อาว อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน (การปฏิรูปที่ดินเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรม .ลุ่มน้ำอิงตอนปลาย และชายฝั่งน้ำโขง (การอนุรักษ์พันธุ์ปลาและป่าริมน้ำในกระแสโลกาภิวัตน์(อ.เชียงของ)) .ลุ่มน้ำปิงตอนบน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ (ชุมชนเรียนรู้การจัดการป่าชุมชน) .ลุ่มน้ำแม่เตี๊-แม่แตะ จ.เชียงใหม่ (จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย) .ลุ่มน้ำแม่วาง จ.เชียงใหม่ (การสร้างความรู้ท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรทั้งระบบ) .ชุมชนน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่า) .ตำบลห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน (เครือข่ายการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำตำบลห้วยปูลิง) .ริมน้ำน่าน และแควน้อย จ.พิษณุโลก (บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล)
12/22/2005 - 00:00
สาเหตุหลักสำคัญของการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนล้วนแล้วแต่เกิดจากนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่ผิดพลาดในขณะที่ชนเผ่าและชาติพันธุ์ต่างๆ เองก็ไม่สามารถเชื่อมประสานหรือรวมตัวกันได้อย่างมีพลังและอย่างมีเอกภาพได้
12/01/2005 - 00:00
ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของชนเผ่าในประเทศไทยก็คือ การที่ชนเผ่าไม่ได้รับสัญชาติไทยเพียงเพราะเดินทางไปมาระหว่างพรมแดนของไทย-พม่า หรือ ไทย-ลาว อันเป็นการปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีทีมีมาแต่โบราณ ในการประกอบอาชีพและเป็นวิถีชีวิตของชนเผ่า ทำให้เกิดปัญหาว่าบุคคลๆ นั้น หรือกลุ่มนั้น ถือสัญชาติของประเทศใด หรือเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อไม่มีรัฐใดยอมรับว่าคนๆนั้นเป็นคนของรัฐตน คนๆนั้นจึงกลายเป็นคนไร้รัฐ อย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้ก็ยังได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
12/01/2005 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร