หนังสือ

แนะนำแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนภูมิปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ,โรงเรียนวัฒนธรรม พ่อครูมานพ ยาระณะ ,ศูนย์การศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาวัดลอเคราะห์ ,โฮงเฮียนอุ้ยสอนหลานสืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นแม่วาง ,สืบสายลายไต บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง ,ชมรมสืบสานตำนานปี่-ซอ ,วิทยาลัยจาวบ้าน ลุ่มน้ำแม่วาง ,สมาคมหมอพื้นบ้านล้านนา หางดง ,หัตถศิลป์ล้านนา วัดศรีสุพรรณ ,โฮงเฮียนแม่อุ้ยสอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาล้านนา ,โครงการสืบสานภูมิปัญญาเพื่อชุมชนเป็นสุข ,สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา จ.ลำพูน : ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาและความหลากหลายทางชีวภาพ ,ชมรมกวีล้านนา(นักค่าวภาคเหนือ) ,ป่าชุมชนบ้านทุ่งยาว จ.ลำปาง : ศูนย์ศิลปะชุมชนแม่งาว ,ชมรมจุมสะรีข่วงเจิงวัดกู่คำ ,ชุมชนบ้านสามขา จ.เชียงราย : ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่าสักงาม ,กลุ่มคนเฒ่าคนแก่ จ.พะเยา : กลุ่มเกษตรกรรมทางเลือกบ้านต๋อมดง ,ชุมชนประมงบ้านสันแกลบดำ ,ศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน ,แหล่งการเรียนรู้บ้านต๊ำใน จ.แพร่ : ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้านชุมชนวัดทุ่งศรี ,พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอำเภอสองพิทยาคม ,โฮงเฮียนปุ๋มผญ๋า จ.น่าน : โรงเรียนชาวนา ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ,ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะดนตรีพื้นบ้านตำบลเมืองยม จ.แม่ฮ่องสอน : ศูนย์การเรียนรู้แม่ฮ่องสอนศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง ,การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านห้วยฮี้ ,ศูนย์การเรียนรู้การทำเครื่องเงินบ้านสันติสุข กลุ่มทำเครื่องเงินละว้า สันติสุข
12/01/2005 - 00:00
การที่รัฐปฏิเสธไม่ออกเอกสารใด ๆ ก็เท่ากับปฏิเสธไม่รับรองความเป็น "บุคคล" อันจะทำให้บุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็น "บุคคลไร้เอกสารพิสูจน์ตน" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาต่าง ๆ การได้สัญชาติหรือเอกสารแสดงตน กรณีเด็กชาวไทยภูเขาและเด็กที่เกิดในประเทศไทย แต่บิดา/หรือมารดาเป็นผู้ลักลอบเข้าเมือง เป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นมา เน้นการนำเสนอปัญหาและทิศทางการแก้ไขปัญหาของเด็กชาวเขาและเด็กของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยที่มีบิดาและ/หรือมารดาเป็นผู้ลักลอบเข้าเมือง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาทำความเข้าใจและเป็นข้อมูลในการนำไปวางแผนแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่และในทางนโยบาย...
12/01/2005 - 00:00
นโยบายมุ่งเน้สสร้างความทันสมัยของประเทศไทย ต้องการให้เกิดความรุ่งโรจน์ในทุกด้าน ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว ไปพร้อม ๆ กันเช่นปัจจุบัน ทำให้การจัดการน้ำของประเทศยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น คำถามว่าการจัดการน้ำของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะกรมชลประทาน ในระยะร้อยปีที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นการแสวงหาและพัฒนาแหล่งน้ำเป็นสำคัญจนนำไปสู่การสร้าง เขื่อน เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วหรือ หรือแนวคิดใหม่ที่นำเอาหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการ นำไปสู่การแปรรูปการจัดการน้ำ แปรเปลี่ยนผู้ผูกขาดทรัพยากรน้ำจากรัฐไปอยู่ในมือของบริษัทเอกชน น้ำไม่ใช่ของฟรีอีกต่อไป ผู้ใช้น้ำต้อง เสียค่าน้ำ การจัดสรรน้ำจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ได้รับจากการใช้น้ำในจำนวนที่เท่ากัน ผู้ใดสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำได้สูงกว่าผู้นั้นก็ได้สิทธิในการใช้น้ำสูงกว่า ทุกคนจึงมีสิทธิในทรัพยากรน้ำในลักษณะ โฉนดน้ำ ที่สามารถซื้อขาย จำหน่ายจ่ายโอนระหว่างกันได้ ....
11/01/2005 - 00:00
หนังสือเล่มนี้ยังมีคุณูปการอย่างสำคัญในฐานะที่เป็นตัวอย่างของพลังในการศึกษาท้องถิ่น ที่จะช่วยให้สามารถมองทะลุออกมาจากกรอบและกับดักของความคิดที่ครอบงำได้ง่ายขึ้น เพราะได้นำเสนอปัญหาต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขและบริบทที่เป็นพลวัตของกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจนสามารถโต้เถียงกับวาทกรรมที่ครอบงำต่าง ๆ โดยเฉพาะวาทกรมเกี่ยวกับลุ่มน้ำ ที่มักถูกวาทกรรมกระแสหลักนิยามให้มองเฉพาะในด้านกายภาพและในเชิงอรรถประโยชน์เท่านั้น ... ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
11/01/2005 - 00:00
ความรู้ 3 จังหวัดภาคใต้ ผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ จากบทความเดิมเรื่อง "ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากปริทรรศน์ประวัติศาสตร์" เมื่อใดก๊ตามที่ประเทศมีความขัดแย้งกัน หรือเมื่อรัฐบาลกับชุมชนในท้องถิ่นมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับสิทธิและอำนาจในการตัดสินใจเรื่องใด ๆ ก็ตาม การนำประวัติศาสตร์มาใช้เพื่ออ้างอิงสิทธิอำนาจที่มีมาในอดีตมักจะเกิดขึ้นเสมอ แต่ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เกิดการแย่งชิง "พื้นที่ทางประวัติศาสตร์" ได้มาเท่ากับความขัดแย้งในบริเวณ 3 จังหวัดภาคใต้ครั้งนี้ : ชุลีพร วิรุณหะ
11/01/2005 - 00:00
แนวทางสำคัญประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนคือการเสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง เกษตรกรต้องมีอำนาจในการจัดการน้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการผลิตในภาคการเกษตร
10/01/2005 - 00:00
"...ความรื่นรมย์ในการกิน ดำรงอยู่ในสำนึกต่อชีวิตและโลกซึ่งเป็นที่มาแห่งอาหารนั้น" เวนเอด เบอรี่ (2477-) กวีชาวอเมริกัน
10/01/2005 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร