หนังสือ

แนวทางสำคัญประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความยากจนคือการเสริมสร้างศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง เกษตรกรต้องมีอำนาจในการจัดการน้ำซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการผลิตในภาคการเกษตร
10/01/2005 - 00:00
"...ความรื่นรมย์ในการกิน ดำรงอยู่ในสำนึกต่อชีวิตและโลกซึ่งเป็นที่มาแห่งอาหารนั้น" เวนเอด เบอรี่ (2477-) กวีชาวอเมริกัน
10/01/2005 - 00:00
แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบการเกษตรให้มีความยั่งยืนมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง และหลุดพ้นจากการถูกกำหนดโดยระบบตลาดและกลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรม
10/01/2005 - 00:00
เสียงสะท้อนจากบนดอย .พบปริมาณสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ในประเทศและผลิตภัณฑ์นำเข้าสูงเกินไป .สารเคมี...อันตราย .เกษตรอินทรีย์
10/01/2005 - 00:00
ปัญหาหนี้สินนั้นเป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงกับเงื่อนไขปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านการผลิต การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายของรัฐ รวมถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของเกษตรกรเอง การแก้ไขปัญหาหนี้สินจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความเชื่อมโยงของปัญหาเหล่านี้ และพยายามที่จะแก้ไขทุก ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน สำหรับเกษตรกรแล้วการริเริ่มวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง ฟื้นฟูศักยภาพในการพึ่งพาตนเองในทุก ๆ ด้าน โดยการร่วมกันทั้งในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน เป็นแนวทางสำคัญที่สุดที่จะทำให้สามารถหลุดพ้นจากภาระหนี้สิน และเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไปได้มากกว่าจะรอให้บุคคล หรือองค์กรภายนอกมาหยิบยื่นความช่วยเหลือ
10/01/2005 - 00:00
พลวัตการเมืองภาคประชาชน : กรณีศึกษาการเคลื่อนไหวของชาวบ้านในเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ พ.ศ.2530 - 2547
10/01/2005 - 00:00
มุมมองจากเวทีสาธารณะ "ข้อเสนอแนะก่อนหายนะ" ชาวนาอีสานบุก ครม.สัญจร คว่ำพ.ร.บ.ข้าว .สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในศตวรรษใหม่ .MDGs - Millennium Development Goals ประเทศไทยบรรลุแล้วจริงเหรอ .ทุนนิยม...บริษัทข้ามชาติ สัมพันธภาพอันมากศักยภาพ .ร่างพระราชบัญญัติข้าวแห่งชาติ ข้อสังกต..เอื้อประโยชน์ชาวนาหรือธุรกิจเกษตร .ไทย-สหัรฐ เปิดเจรจารอบ 5 .ร่วมปกป้อง รักษาข้าวในวิถีชีวิตคนไทย
09/01/2005 - 16:35
"...แม้ '9 กรณีศึกษา สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ปี 2547 ที่ดไนมาเล่าความไว้จะมีคุณค่าในตัวเอง ดั่งผืนผ้าที่ผ่านการ 'ถังรอย... ร้อยทอ' ด้วยความรักความเข้าใจ และเต็มไปด้วยพลัง... แต่หากไม่นำมาห่มคลุมตัดเย็บ รักจะอบร่ำพับวางในตู้ทอง ด้วยปรารถนาเพียงเพื่อชื่นชมความงามก็คงหาประโยชน์อันใดมิได้ องค์ความรู้อันทรงคุณค่าจาก 9 กรณีศึกษานี้ก็เช่นกัน หากไมได้นำมาประยุกต์ใช้ในวิถีแห่งตน องค์ความรู้เหล่านั้นก็คงเป็นได้เพียงผ้าผืนสวยที่อวดเส้นด้ายลอยงามในตู้ทองแค่นั้นเอง..."
08/01/2005 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร