Rethink about “ขยะ” ในเมืองใหญ่ มองผ่านชุมชนที่จัดการขยะด้วยตนเอง

Rethink about “ขยะ” ในเมืองใหญ่ มองผ่านชุมชนที่จัดการขยะด้วยตนเอง

ชวนดูเรื่องราวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่ที่มีการจัดการขยะ พร้อมทั้งโมเดลการจัดการขยะแบบ ‘บ้าน ๆ’ ที่ไม่ธรรมดา ผ่านสายตาของชุมชนเล็ก ๆ ในเมืองใหญ่ กับ “Rethink about “ขยะ” ในเมืองใหญ่ มองผ่านชุมชนที่จัดการขยะด้วยตนเอง”