หนังสือ

"ขอให้ชาวบ้านได้อยู่อย่างสงบสุขได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ได้อยู่กับบ้าน ได้อยู่กับสวน ได้อยู่กับนา ได้ทำบุญตามประเพณี ไม่มีใครเข้ามารบกวน ถือว่านั่นคือความหวังอันสูงสุดของชาวบ้าน" ผู้ลี้ภัยชาวไทยใหญ่ 2546 ......//ผมสัญญากับตัวเองว่าจะได้เห็นเขื่อนสาละวินเป็นจริงเมื่อผมเป็นผู้ว่ากฟผ. ผมอาจไม่มีโอกาสที่จะสัมผัสโครงการใหญ่ขนาดนี้อีกแล้ว" สิทธิพร รัตโนภาส ผู้ว่า กฟผ. 2546
05/01/2003 - 00:00
ในรอบสองปีที่ผ่านมา รายงานหนึ่งที่มีการกล่าวถืงกันมากที่สุดในโลกก็คือ รายงานเขื่อนกับการพัฒนา (Dams and Development Report) ที่จัดทำโดยคณะกรรมการเขื่อนโลก (World Commission on Dams) รายงานฉบับนี้มีทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับ เขื่อนที่มีฐานความรู้จากการประเมินเขื่อนที่สร้างไปแล้วทั่วโลกในแง่มุมต่างๆ และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขื่อน ที่เป็นปัญหาร่วมกันของคนทุกภูมิภาคทั่วโลก....ขณะเดียวกันโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNDP) ก็ได้ก่อตั้งโครงการเขื่อนกับการพัฒนา (Dams and Development Project) เพื่อเข้าดำเนินการให้ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเขื่อนโลกได้รับการปฏิบัติหลังจากคณะกรรมการเขื่อนโลกสิ้นสุดภาระกิจ...ข้อเสนอแนะของรายงานเขื่อนกับการพัฒนานั้น ไม่เพียงแต่เกิดประโยชน์ในการพิจารณาเพื่อหาทางไปให้พ้นจากความขัดแย้งเรื่องเขื่อนในสังคมไทยที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น แต่ข้อเสนอแนะนี้ยังสามารุนำไปปรับใช้กับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่อื่นๆ ที่กำลังเกิดความขัดแย้งในสังคมได้อีกด้วย...(เขื่อนปากมูล)
05/01/2003 - 00:00
"ร่างกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจรัฐในการควบคุม จัดการทรัพยากรน้ำอย่างกว้างขวาง ทั้งในแหล่งทรัพยากรน้ำที่รัฐสร้างขึ้นและน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในน้ำ ร่างกฎหมายจะเน้นที่สิทธิของรัฐในแห่งทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ทรัพยากรน้ำเป็นของรัฐ การกำหนดอำนาจของหน่วยงานรัฐในการควรคุมและจัดการทรัพยากรน้ำ ในขณะที่สิทธิของประชาชนนั้นเป็นเพียงสิทธิในการใช้ ไม่ใช่สิทธิในทรัพยากรน้ำและอำนาจในการจัดการ"
03/01/2003 - 00:00
ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้น เราไม่สามารถสร้างระบบใหม่ได้จริง หากมิได้ทำให้การยึดถือระบบเก่าคลายตัวลง ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือากรท้าทายอำนาจการครองความเป็นเจ้าโลก วิกฤตความชอบธรรมเป็นเหตุอันสำคัญยิ่งที่ทำให้โครงสร้างปัจจุบันอ่อนแอลง แต่นั่นก็ยังไม่พอ วัสัยทัศน์แห่งโลกใหม่จะยังคงเป็นวิสัยทัศน์ถ้าขาดยุทธศาสตร์อันหนักแน่นที่จะทำให้เป็นจริง และส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์นั้นก็คือการจงใจรื้อถอนสิ่งเก่า ...เพราะฉะนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินยุทธศาสตร์แห่ง การรื้อถอน ควบคุ่ไปกับยุทธศาสตร์แห่ง การสร้างใหม่ (วอลเดน เบลโล)
03/01/2003 - 00:00
ฟ้าเดียวกัน ฉบับแรก พบกับ “การเมืองภาคประชาชน: ผ้าซับน้ำตาโลกาภิวัตน์ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร” ทัศนะวิพากษ์ 10 ปี การเคลื่อนไหวปฏิรูปการเมือง โดย เกษียร เตชะพีระ ;“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมืองของการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรและขบวนการชาวนาในสังคมไทยปัจจุบัน: ข้อสังเกตเชิงวิพากษ์” โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ “ชนพวกอื่นในแดนตน” เก็บความจาก The others within งานไทยศึกษาชิ้นสำคัญของ ธงชัย วินิจจะกูล ;“ซาปาติสต้า: ขบวนการชาวนาเม็กซิโกยุคใหม่” ถ่ายทอดประสบการณ์โดย อภิวัตน์ วิลาวดีไกร ;“หลังการล่มสลายของสังคมนิยมที่เกิดขึ้นจริง” ขอบฟ้าความคิดโดย ดาริน อินทร์เหมือน ;“ประวัติศาสตร์พคท. โดยพคท.” เปิดหน้าซ้ายในประวัติศาสตร์โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ด้วยเอกสารชิ้นสำคัญ ประวัติและบทเรียนบางประการของพรรคเรา ของ วิรัช อังคถาวร หนึ่งในผู้นำสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
03/01/2003 - 00:00
นโยบานมุ่งเน้นสร้างความทันสมัยของประเทศไทย ต้องการให้เกิดความรุ่งโรจน์ในทางด้าน ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว ไปพร้อม ๆ กันเช่นปัจจุบัน ทำให้การจัดการน้ำของประเทศยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น คำถามว่าการจัดการน้ำของหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะกรมชลประทาน ในระยะร้อยปีที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นการแสวงหาและพัฒนาแหล่งน้ำเป็นสำคัญจนนำไปสู่การสร้าง เขื่อน เป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วหรือ หรือแนวคิดใหม่ที่นำเอาหลักคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการ นำไปสู่การแปรรูปการจัดการน้ำ แปรเปลี่ยนผู้ผูกขาดทรัพยากรน้ำจากรัฐให้ไปอยู่ในมือของบริษัทเอกชน น้ำไม่ใช่ของฟรีอีกต่อไป ผู้ใช้น้ำต้อง เสียค่าน้ำ การจัดสรรน้ำจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ไร้รับจากการใช้น้ำในจำนวนที่เท่ากัน ผู้ใดสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำได้สูงกว่าผู้นั้ก็จะได้สิทธิในการใช้น้ำสูงกว่า ทุกคนจะมีสิทธิในทรัพยากรน้ำในลักษณะ โฉนดน้ำ ที่สามารถซื้อขาย จำหน่ายจ่ายโอนระหว่างกันได้ ....."...ไม่เห็นด้วยถ้าจะตรากฎหมายกำหนดให้น้ำเป็นของรัฐ เพราะจะเหมือนกับป่าไม้ รัฐมีสิทธิจะให้สัมปทานน้ำแก่ใครก็ได้ ชาวบ้านจะเดือดร้อน..." บุญส่ง จินะวงค์ อดีตหัวหน้าฝายนาทราย บ้านแสนพรม ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ตุลาคม 2542
03/01/2003 - 00:00
"ในสถานการณ์ปัจจุบัน การอนุญาตให้ทำการชลประทานส่วนบุคคลและการชลประทานส่วนการค้า จะเป็นการเปิดช่องให้เอกชนรายใหญ่และกลุ่มทุนเข้าไปมีบทบาทในการจัดการน้ำในระบบชลประทาน ซึ่งแม้ว่าจะสอดคล้องกับนโยบายการจัดการน้ำของรัฐในปัจจุบัน แต่ประเด็นที่น่าพิจารณาก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเกษตรกรรายย่อยทั้งในแง่การแย่งชิงน้ำ และภาระค่าน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น"
03/01/2003 - 00:00
แด่ท่อก๊าซอัปยศ (คู่มือทำความเข้าใจ โครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย) .....ยุติการใช้ความรุนแรงในสังคม คืนอำนาจและสิทธิในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นให้กับคนจน ประชาชนต้องกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาของตนเอง
02/01/2003 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร