a

"พ.ร.บ. ป่าชุมชนได้สร้างกลไกให้เกิดการจัดการป่าไม้ร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชน พ.ร.บ. นี้ไม่เพียงอนุมัติให้ชุมชนทำป่าชุมชนเท่านั้น แต่ให้เจ้าหน้าที่รัฐ (กรมป่าไม้) ไปทำงานร่วมกับชุมชน ไม่ใช่ทำงานปราบปราม หรือเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนเท่านั้น ใน พ.ร.บ. ให้กรมป่าไม้ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมให้การศึกษาเท่าที่จำเป็นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของตนเอง ข้าราชการ และแก่ชุมชน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. นี้ บรรลุเป้าหมาย"
01/01/2000 - 00:00
ป่าเป็นแหล่งของปัจจัยในการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร ยา ฟืนถ่าน ไม้ใช้สอย ดินและน้ำ ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันมานาน แต่การจัดการป่าโดยรัฐเพื่อสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ มักมองข้ามวัฒนธรรมการจัดการป่าของชุมชน การวางแผนจัดการป่าจึงไม่เชื่อมโยงระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าด้วยกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของคนกับป่าไม่สมดุล เกิดปัญหากับระบบนิเวศและประชาชนในท้องถิ่น การจัดการป่าล้มเหลวเพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วม
11/11/1999 - 00:00
"“ป่าไม่ได้เสื่อมโทรมเพราะคนอยู่ในป่ายากจน แต่คนอยู่ในป่ายากจนอดอยากเพราะป่าเสื่อมโทรม” ข้อความนี้ สรุปจากผลการประชุมสัมมนาวิเคราะห์ปัญหาป่าไม้ทั่วโลก ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่า และชี้ให้เห็นว่า ปัญหาป่าถูกทำลายในประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบัน มักจะโยนความผิดไปให้แต่คนยากจนหรือคนที่อยู่อาศัยอยู่ในป่าหรือชุมชนที่พึ่งพาป่า โดยไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงหรือรากเหง้าของปัญหาและสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่ไม่สมดุลไม่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมและสมดุลของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม"
04/17/1999 - 00:00

Pages

Subscribe to a

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร