a

"นับตั้งแต่ มีการประชุมระดับโลกในเรื่องการปฏิรูปที่ดินและการพัฒนาชนบท (World Conference on Agrarian Reform and Rural Development) ในปี 2522 ซึ่งเน้นย้ำยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทไว้ว่า “การบูรณาการในเรื่องเกษตรปศุสัตว์ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการพัฒนาป่าไม้ เป็นส่วนสำคัญในงานพัฒนาชนบทและการกระจายความหลากหลายของเศรษฐกิจในชนบท” "
01/01/2000 - 00:00
ป่าเป็นแหล่งของปัจจัยในการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร ยา ฟืนถ่าน ไม้ใช้สอย ดินและน้ำ ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันมานาน แต่การจัดการป่าโดยรัฐเพื่อสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจของประเทศ มักมองข้ามวัฒนธรรมการจัดการป่าของชุมชน การวางแผนจัดการป่าจึงไม่เชื่อมโยงระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเข้าด้วยกัน ทำให้ความสัมพันธ์ของคนกับป่าไม่สมดุล เกิดปัญหากับระบบนิเวศและประชาชนในท้องถิ่น การจัดการป่าล้มเหลวเพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วม
11/11/1999 - 00:00
"“ป่าไม่ได้เสื่อมโทรมเพราะคนอยู่ในป่ายากจน แต่คนอยู่ในป่ายากจนอดอยากเพราะป่าเสื่อมโทรม” ข้อความนี้ สรุปจากผลการประชุมสัมมนาวิเคราะห์ปัญหาป่าไม้ทั่วโลก ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่า และชี้ให้เห็นว่า ปัญหาป่าถูกทำลายในประเทศกำลังพัฒนาในปัจจุบัน มักจะโยนความผิดไปให้แต่คนยากจนหรือคนที่อยู่อาศัยอยู่ในป่าหรือชุมชนที่พึ่งพาป่า โดยไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงหรือรากเหง้าของปัญหาและสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาที่ไม่สมดุลไม่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมวัฒนธรรมและสมดุลของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม"
04/17/1999 - 00:00

Pages

Subscribe to a

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร