หนังสือ

งานวิจัยนี้บอกเล่าถึงความเป็นมาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของเกษตรกรต้นแบบเข้าสู่วิถีเกษตรยั่งยืน ซึ่งได้ผ่านการลองผิดลองถูกหลายต่อหลายครั้งจนเชื่อมั่นว่า เกษตรกรรมยั่งยืนคือทางออกที่ถูกต้องของเกษตรกร เป้าหมายสูงสุดของเกษตรยั่งยืนไม่ใช่เพียงการเพาะปลูกพืชผลและเลี้ยงสัตว์เท่านั้น แต่หมายถึงวิถีทางแห่งการฝึกฝนตนเอง บ่มเพาะคุณธรรม และคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรต่อผู้คน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
10/01/2004 - 00:00
การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนนั้นองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเป็นพลังสำคัญ ในการสร้างความยั่งยืนพร้อมกันนั้น เราต้องสร้างพื้นที่ทางความคิดให้กับคนในสังคม สร้างรูปแบบการสื่อสาร นำเอาองค์ความรู้จากชุมชนขึ้นมาสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ
09/01/2004 - 00:00
ขุมเขาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ "เจ้าหลวงคำแดง" แหล่งรวมความหลากหลายทงชีวภาพ ทั้งพืชและสัตว์ป่าที่ใกล็สูญพันธุ์... ต้นกำเนิดสายน้ำแม่ปิง "ร่วมปกป้อง คุ้มครอง ดอยหลวงเชียงดาวให้พ้นจากภัยคุกคาม ที่เกิดจาก... โครงการ... พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กระเช้าไฟฟ้า"
09/01/2004 - 00:00
เราจะใช้บทเรียนจากเมืองไทยเป็นทิศทางการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำให้ชาวบ้านมารวมกลุ่มกัน โดยใช้การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เป็นเครื่องมือ จากกลุ่มออมทรัพย์ก็จะโยงไปถึงการพัฒนาที่ดิน ที่อยู่อาศัย ตลอดจนภาพรวมของการพัฒนาในทุกกรณี ซึ่งจะมีการทำงานที่เป็นขบวนมากขึ้น
08/01/2004 - 00:00
เรื่องนี้ม่ใช่เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศํยอย่างที่เราเคยเผชิญกันอย่างเดียว นี่เป็นยุคใหม่ ลีลาใหม่ ไม่ใช่เรื่องบ้านเพียงอย่างเดียวมากกว่าบ้านที่ดินต้องมั่นคงด้วย...(บ้านมั่นคง)
07/01/2004 - 00:00
ระบบการเกษตรแบบไร่หมุนเวียน สถานภาพและความเปลี่ยนแปลง บ้านแม่อุมพาย บ้านเซโดซา บ้านแม่ลานคำและบ้านป่าคา บ้านกลาง บ้านหินลาดใน บ้านห้วยหอย บ้านห้วยหก บ้านขุนแปะ บ้านแม่ปาคี บ้านปางอีกา (ป่าไม้ ;จัดการป่า ;พื้นที่สูง ;ที่ดิน ;จัดการที่ดิน)
06/01/2004 - 00:00
"เดอพ ลาสท์ โฮป" เป็น 1 ในหลายชื่อที่ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยในการออกเสียงของผู้จัดกทำ จนได้รับเลือกด้วยเสียงข้างมาก (ซี่งเคารพความคิดเห็นของเสียงข้างน้อย) กลายมาเป็น ชื่อหนังสือลำดับที่ 1 ในโครงการ "สานใจคนรักป่า ฉบับพิเศษ. ว่าด้วยการจัดการทรัพยากรป่าและ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พิม์เฟยแพร่คร้งแรงในงาน "ดอกไม้บานกลางใจคนรากหญ้า" ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2547 ....รายา ผกามาศ(บรรณาธิการ) ...."...ต่อเมื่อเราได้สร้างความรักขึ้นมา เราจึงสามารถทำให้ธรรมชาติคืนสู่อุลยภาพได้..." ศ.นพ. ประเวศ วะสี
05/01/2004 - 00:00
หนังสือ "รำลึกถึงคนกล้าประชาชน" จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อไว้อาลัยแด่ "สมชัย ศิริชัย" หรือ "อ้ายชัย" เนื่องในวาระการจากไปของสมชัย ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.46 ณ จ.เชียงใหม่ เป็นการรวบรวมความอาลัย ความคิดถึงของญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท มิตรสหาย และเครือข่ายภาคประชาชนที่สมชัยคลุกคลีใช้ชีวิต และร่วมต่อสู้ในห้วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ ...สมชัย ศิริชัย เกิดเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2505 เป็นคนบ้านแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใมห่ ถือเป็นแกนน้ำคนสำคัญของสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ที่ทุ่มเท เสียสละตนเองในการทำงานเพื่อขบวนการประชาชนอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย จนเป็นที่รักและนับถือของพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนโดยถ้วนกัน ... วาระการจากไป ความฝัน ความหวังที่สมชัยเคยปรารถไว้ว่าอยากจะเห็นชุมชนเข็มแข็ง มีผู้นำที่ดีเป็นแบบอย่าง มีอุดมการณ์ ถ้าหากสังคมมีผู้นำที่ดี ก็จะทำให้สังคมเข็มแข็ง และอยากเป็นคนทำงานเพื่อขบวนการภาคประชาชนมีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการสืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลังอย่างแน่นอน ขอให้สมชัยจงนอนหลับพักผ่อนเถิด... ด้วยความอาลัย (ญาติ พี่น้อง และพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชน) ...// "เรามีปรัชญาในการต่อสู้ว่า ชาวบ้านต้องรวมกันจึงจะมีอำนาจ" สมชัย ศิริชัย
04/06/2004 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร