หนังสือ

องค์กรชุมชนกับการปฏิรูปสังคมและการเมือง ,ปรากฎการณ์ทางสังคมและการเมืองไทยที่ผ่านมา ,รัฐธรรมนูญประชาชน ปี พ.ศ.2540 ,การพัฒนาสังคมไทยปัจจุบัน
09/09/2006 - 00:00
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสถาบันทางสังคม ,กระแสการเปลี่ยนแปลงและแรงกดดัน ,พลังชุมชนและพลวัตระบบเหมืองฝาย ,ฝายต้นแบบในพื้นที่ 10 ลุ่มน้ำภาคเหนือ ,ยุทธศาสตร์สมัชชาเหมืองฝาย
09/01/2006 - 00:00
ผู้เฒ่าเล่าขาน ตำนานเมืองเชียงแสน เล่มนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะจุดประกายให้กับผู้อ่านที่เป็นเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนของเมืองเชียงแน ได้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ สืบทอดในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ให้ สามารถพัฒนาตนเองและชุมชน ให้เข้าทิศทาง หรือทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก : ศิริพร ยาประสิทธิ์
09/01/2006 - 00:00
แอ่งดอยร้อยป่า ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรชุมชนลุ่มน้ำแม่ทาตอนบน ,องค์ความรู้ในการจัดการเหมืองฝาย ,การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ,การพึ่งพาทรัพยากรป่าไม้ทางเลือกเพื่อการบรรเทาปัญหาความยากจน
09/01/2006 - 00:00
"การเปิดเสรีสินค้าเกษตรถูกโฆษณาว่าเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่ชนบท ดังจะเห็นได้ว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่สหรัฐฯกำลังผลักดัน ครอบคลุมภาคการเกษตร ขณะที่ยังมีข้อถกเถียงว่า เกษตรกรรายย่อยจะได้ประโยชน์อะไรจากการทำข้อตกลงการค้าเสรี ดังนั้นเกษตรกรรายย่อยจะต้องเรียนรู้ประสบการณ์ของเกษตรกรในประเทศที่มีการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ ไปแล้วด้วย" มาเรีย เทเรซา ดี.ปาสควล
09/01/2006 - 00:00
ชุมชนท้องถิ่นกับโลกาภิวัตน์
08/01/2006 - 00:00
อ้อมอกแม่อิง ,ผีขุนน้ำแห่งบ้านต๋ำใน ,กว่าจะเป็นเชียงของ ,ตำนานข้าว ,สำรวจแหล่งโบราณคดีในลุ่มน้ำอิงตอนบน,เผ่าพงศ์ ชาติพันธุ์ สมนาฉันท์แม่น้ำอิง ,วังปลา ทางใจ วังคน ,พ่อขุนเม็งรายไม่มีตัวตนในประวัติศาสตร์ ,หลอกตะ...หลอด
07/01/2006 - 00:00
"พวกเขาบอกให้เราเลิกจับปลาบึกได้ แต่ถ้าเราจะบอกให้เขาหยุดสร้างเขื่อนบ้างจะได้ไหม..." เรื่องสั้น พรานฝึกหัด
06/01/2006 - 00:00

Pages

Subscribe to หนังสือ

ประชาธรรม บน เฟสบุ๊ก

คลังข้อมูล

ไฟล์เอกสาร