ชวนมองการจัดการพื้นที่สีเขียวผ่านประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ ‘ต้นยางนาสายเชียงใหม่-ลำพูน’​

โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เชียงใหม่) ที่ดำเนินการโดย มูลนิธิสื่อประชาธรรม ได้ร่วมกับ เขียว สวย หอม Greenery.Beauty.Scent จัดทำวิดีโอเรื่อง “ท้องถิ่นกับการจัดการพื้นที่สีเขียว” ​​โดยเน้นการถอดประสบการณ์การจัดการพื้นที่สีเขียวของพื้นที่ยางนา อ.สารภี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำสื่อดังกล่าวไปเป็นสื่อการเรียนรู้กับพื้นที่ อ.สันกำแพง ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการจัดการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว เป็นการนำบทเรียน ปัญหาอุปสรรคจนถึงการดึงบทบาทของท้องถิ่นจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวใน อ.สันกำแพงต่อไปในอนาคต ​

envilocaleyes#ประชาธรรมชวนดู​ #มูลนิธิสื่อประชาธรรม​ #เขียวสวยหอม​ #พื้นที่สีเขียวในเมือง ​ #ต้นยางนา​ #กองทุนสิ่งแวดล้อม ​ #สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Similar Posts