เรื่องและภาพ ธนพล ผัดหลู่, เก้ายอด ศรีสุนทร, ดิษยพงษ์ ศรีเมือง, ธีรภพ ใจโสด และน้ำมนต์ พอใจสินธรรม จากการลงพื้นที่ของกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ โรงแรม Tamarind Village เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

เทรนด์ที่กำลังมาแรงท่ามกลางกระแสโลกร้อนและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นคือ การทำธุรกิจสีเขียวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการลดโลกร้อนมากขึ้น ในช่วงที่ผ่านมากลุ่มได้มีโอกาสไปร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนการทำธุรกิจสีเขียวผ่านผู้ประกอบการในเชียงใหม่ โรงแรม TAMARIND VILLAGE HOTEL โดยโครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มูลนิธิสื่อประชาธรรมได้จัดกิจกรรมดังกล่าวและพานักเรียนไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการ  

โรงแรมตั้งอยู่บนถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ ในการดำเนินกิจการของโรงแรม โรงแรมได้เห็นความสำคัญของการจัดการขยะที่ไม่แต่เฉพาะตัวโรงแรม แต่เห็นความสำคัญที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับคนในท้องถิ่นเพื่อร่วมกันจัดการขยะขนถนนราชดำเนินทุกวันอาทิตย์ด้วยและต่อมายังได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมในการจัดการดูแลต้นไม้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย 

ธุรกิจสีเขียว (Green business) เป็นบริษัทหรือองค์กรภาคธุรกิจที่มีความตั้งใจดำเนินธุรกิจของตนโดยไม่ปรารถนาให้เกิดผลกระทบเชิงลบ ต่อสภาพแวดล้อมโลกไม่ว่าจะเป็นต่อท้องถิ่นชุมชนหรือสังคมรอบข้าง

ธุรกิจสีเขียวมีกระบวนการเริ่มต้นดังนี้

1. สํารวจแผนการทํางานเป็นเรื่องพื้นฐานคือการกลับไปดูขั้นตอนการทำงานสำรวจดูว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่เราปรับเปลี่ยนได้โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญการสำรวจขั้นตอนพวกนี้จะทำให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของธุรกิจและแนวทางที่จะไปได้ในอนาคต

2. ลองควบคุมทรัพยากรการควบคุมทรัพยากรในที่นี้รวมไปถึงทรัพยากรมนุษย์ด้วยลองหาทางควบคุมการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดเช่นการใช้ทรัพยากรที่มีท้องถิ่นการใช้ภาชนะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้

3. ลองหาพันธมิตรเป็นชุมชนหรือคนในพื้นที่แนะนำให้หาพันธมิตรเป็นคนในพื้นที่เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้คนในท้องถิ่นแล้วยังเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายรับให้ทั้งกับธุรกิจและในท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

 4. ให้ความสําคัญกับช่องทางการจําหน่ายและการนําเสนอแก่ลูกค้านำเรื่องราวที่ได้ทำมาเล่าให้ลูกค้าฟังเพื่อให้เขารู้ว่าคุณอนุรักษ์โลกและเป็นมิตรกับชุมชนเพราะจะช่วยสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจและปรับภาพลักษณ์ให้ธุรกิจให้เป็นธุรกิจสีเขียวมากขึ้นเช่นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านทางชุมชนให้คนพื้นที่เป็นคนช่วยเล่าช่วยบอกในสิ่งที่เขามีส่วนร่วม

โรงแรมTAMARIND VILLAGE HOTEL เป็นโรงแรมธุรกิจสีเขียวที่สนใจรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งเป็นแบบอย่างกับผู้บริการเพื่อส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในชีวิตประจำวันของผู้ที่เข้ามาบริการจะได้เรียนรู้และปลูกฝังความคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ เช่น การประหยัดน้ำ การใช้ซ้ำ โรงแรมใช้เวลาวางแผนเป็นปีเพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจสิ่งแวดล้อม สังคมรวมถึงพนักงาน และทางโรงแรมได้มีส่วนร่วมในงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนพื้นที่ในขอบเขตนั้นให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น  

คุณธีระ หว่องวัฒโน จากโรงแรมแทมมารีนวิลเลจ ได้พูดถึงคอนเซปท์โรงแรมว่า โรงแรมจะไม่นําสิ่งที่เป็นขยะนำเข้ามาให้เกิดปัจจัยสู่การนำเป็นขยะ แต่ก็ยังมีประสบปัญหาและอุปสรรคเรื่องจิตสำนึกของผู้คนถึงจะมีการผลักดันและกระตุ้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่บ่อยครั้งแต่คนที่ตระหนักได้ค่อนข้างมีน้อย

นอกจากนี้โรงแรมยังมีปรัชญาของโรงแรมคือ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นชุมชนและสังคมรอบข้าง ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ ทำให้ทางโรงแรมคิดเรื่องการนำวัสดุท้องถิ่นเข้ามาใช้ในห้องอาหารของโรงแรม ทำให้คนในท้องถิ่นมีรายได้ด้วย เช่น การใช้ใบตองแทนพลาสติกในห้องอาหาร ก็ทำให้สามารถอุดหนุนวัสดุจากคนในท้องถิ่นได้และเป็นการลดการใช้พลาสติกไปด้วยในตัว.

Similar Posts