เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อประชาธรรมร่วมกับ โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนบ้านหนองโค้ง  กลุ่มเยาวชนพลเมืองสันกำแพง  และมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ร่วมกันจัดทำโครงการ “เปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน” ภายใต้โครงการภายใต้โครงการ พลังพลเมืองเด็กเยาวชนรู้เเท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองของทุกคน (MIDL for Inclusive Cities 2022) ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทเยาวชนพลเมืองสันกำแพง ให้ทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมในทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูล และการใช้สื่อเพื่อการรณรงค์นำไปสู่การออกแบบพื้นที่สีเขียวของสันกำแพง ผลักดันให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญต่อการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวโดยเริ่มต้นจากการดูแลฉำฉาป่วย ทำให้เกิดการดูแลที่ถูกวิธี


ทั้งนี้ในวันที่ 12 ที่ผ่านมา กลุ่มแกนนำเยาวชนพลเมืองสันกำแพงได้เป็นพี่เลี้ยง และเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนรุ่นน้องชั้นมัธยมต้นในโรงเรียนบ้านหนองโค้งในเรื่อง ความเป็นมาของต้นฉำฉา ความเป็นพลเมือง การรู้เท่าทันสื่อ และชวนน้อง ๆ  ในโรงเรียนบ้านหนองโค้งร่วมกันออกแบบสื่อ และนำเสนอไอเดียเรื่อง ต้นฉำฉากับสันกำแพง โดยในกิจกรรมพี่ระดับมัธยมปลายโรงเรียนสันกำแพงได้พาน้อง ๆ ระดับมัธยมต้นเดินดูต้นไม้บนถนนสันกำแพงเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าต้นไม้ป่วยเป็นอย่างไร ทำไมรากถึงขาดอากาศหายใจ ต้นไม้ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์เป็นเช่นไร หลังจากนั้นกลุ่มเยาวชนทั้ง 2 ได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณใต้ต้นฉำฉาร่วมกันด้วย อันเป็นเรียนรู้เรื่องสำนึกของความเป็นพลเมืองร่วมกัน


ในการเข้าร่วมกิจกรรมเด็กนักเรียนมัธยมต้นได้สะท้อนว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทำให้ได้เรียนรู้ และรู้จักต้นฉำฉาที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้นไม้มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ทั้ง ๆ ที่อยู่หน้าโรงเรียนและเดินผ่านทุกวัน และต้นฉำฉากำลังป่วยหนักจากการที่ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกวิธี นอกจากนี้ยังเข้าใจความเป็นพลเมืองที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับความเปลี่ยนแปลงของสันกำแพงเพิ่มมากขึ้นด้วย ในส่วนของรุ่นพี่ที่เป็นวิทยากรในการอบรมน้อง ๆ ครั้งนี้ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการทำกิจกรรม และบางส่วนก็เห็นถึงบทบาทของเยาวชนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพลังเพื่อช่วยให้สันกำแพงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้พวกเขายังเห็นว่าตนเองจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ การจัดจังหวะการทำงานร่วมกันให้ดีขึ้นด้วย

หลังจากนี้ ในโครงการจะมีการจัดกิจกรรมประกวดสื่อ ใน 2 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย ซึ่งสื่อที่เยาวชนผลิตจะมีการนำไปรณรงค์สาธารณะต่อไป ทั้งนี้สามารถติดตามได้ในเพจของ ประชาธรรม และกลุ่มเยาวชนพลเมืองสันกำแพง

Similar Posts