เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2566 ทางมูลนิธิสื่อประชาธรรม ร่วมกับสำนักข่าว Lanner จัดโครงการอบรมนักข่าวพลเมือง “Activist Journalist” ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมทั่วประเทศกว่า 35 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักข่าวท้องถิ่น content creator และเป็นนักศึกษาที่สนใจงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักสื่อสาร นักข่าวพลเมืองรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการทำงาน เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสื่อสมัยใหม่ และพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารในทุก platform รวมถึง เพื่อสร้างเครือข่ายคนทำงานนักสื่อสาร นักข่าวพลเมืองรุ่นใหม่ เยาวชนในชุมชน เพื่อพัฒนาการสื่อสารประเด็นทางสังคมให้เข้มแข็ง

เนื้อหาในการอบรมจะเน้นการพูดถึงสื่อสมัยใหม่ การทำสื่อในยุคปัจจุบันที่ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตข่าวและนำเสนอ แต่ต้องหวังว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ อย่างเรื่อง “สื่อสมัยใหม่ และ Content Creator สไตล์นักข่าว” ซึ่งวิทยากรคือ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหารของไทยรัฐออนไลน์ ได้มาพูดถึงภาพรวมของสื่อสมัยใหม่ จาก Media Hegemony สู่ Social Media Hegemony อำนาจของการทำข่าวมาจากสื่อโซเชียลมีเดีย

อีกทั้งยังพบกับ workshop ในหัวข้อ “Data journalism การพัฒนาข้อมูลเพื่อการสื่อสารของสื่อรุ่นใหม่” โดย Rocket Media Lab ซึ่งเป็นองค์กร Data Journalism ที่มองเห็นปัญหาในเรื่องการรายงานข่าวที่ไม่มีสารตั้งต้นในการรายงานข่าว ทำได้เพียงสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียกลับไปกลับมา ดังนั้นจึงมองการมีองค์กรที่เปรียบเสมือน Data Hub ที่จะทำให้นักข่าวสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นในการรายงานข่าว และมีสารตั้งต้นในการสื่อสารจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชนและสังคม 

Rocket Media Lab ได้พูดถึงการทำ Basic Google Sheet เครื่องมือที่จะช่วยจัดการข้อมูลและสร้างประเด็นข่าว หรือการ Reverse Data การทำงานกับข้อมูลแบบย้อนกลับ การทบทวนวรรณกรรม การ cross ข้อมูล การหยิบเรื่องราวมาใส่ตาราง และหลังจากนั้นได้ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัด เพื่อทดลองพัฒนาประเด็น ข้อมูล ปัญหา และออกแบบวิธีการเล่า

มากกว่านั้นผู้เข้าร่วมได้ลงพื้นที่ Dark & Street Tourism ในเมืองเชียงใหม่ไปพบกับผู้คน สถานที่ ประเด็นที่สนใจต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ประเด็นในท้องถิ่น และหลังจากนี้เตรียมพบกับผลงานของชาว Activist Journalist ผ่านเพจ Lanner และประชาธรรม 

Similar Posts