เมื่อวาน (12 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.00 น. มูลนิธิสื่อประชาธรรมได้ร่วมกับโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จัดเวทีอบรมการสื่อสารรณรงค์กับเยาวชนพลเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนในโรงเรียนสันทรายวิทยาคม 20 คน


การจัดอบรมในครั้งนี้ สื่อประชาธรรมมองว่าประเด็นปัญหาในพื้นที่ อย่างเรื่องการทำเกษตรที่ใช้สารเคมี ปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ที่เกิดจากการทำเกษตร ยังคงต้องการการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากคนในชุมชน รวมถึงเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต


กระบวนการอบรมเริ่มจากการชวนมองภาพ บริบทพื้นที่ อ.สันทราย ผ่านเมนูอาหารที่ชอบรับประทาน ว่ามันมาจากไหน มีกระบวนการผลิตอย่างไร และเติมเครื่องมือ แนวคิดในการสื่อสารเบื้องต้น การสัมภาษณ์ และให้โจทย์ในการลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสื่อสาร


หลังจากนั้น ชวนเยาวชนลงพื้นที่ชุมชนเกษตรพัฒนา ต.ป่าไผ่ เพื่อฟัง แลกเปลี่ยนข้อมูล ความเป็นมาในพื้นที่ และไปชมสวนเกษตรปลอดภัย รวมถึงเกษตรอินทรีย์ว่ามีกระบวนการผลิตอย่างไร รวมถึงอุปสรรค ปัญหาในการทำเกษตรแต่ละแบบ ท้ายสุด เราได้ร่วมกันวางแผนการทำงานต่อ โดยจะมีการจัดอบรมข้ามเครือข่ายร่วมกับกลุ่มเยาวชนในแต่ละพื้นที่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ 

Similar Posts