เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งจดหมายเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมอนุรักษ์ต้นจามจุรีบนถนนทางหลวงหมายเลข 1006 ถนนสายเชียงใหม่ – สันกำแพง (ถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง-เชียงใหม่) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ พร้อมแนบคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 6902/2565 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รายชื่อคณะกรรมการ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ด้วย

หนังสือฯ มีเนื้อหาความโดยสรุปว่า จากที่จังหวัดได้มีโครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไม้งาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด และถนนสันกำแพงมีภูมิอัตลักษณ์ที่สวยงาม แต่ปัจจุบันเริ่มมีความเสื่อมโทรม จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ต้นฉำฉาเพื่อดูแลรักษารวมถึงการฟื้นฟูให้สามารถเป็นพื้นที่ที่สวยงามต่อนักท่องเที่ยวและปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย

ทางผู้ว่าฯ จึงมอบหมายให้อำเภอสันกำแพงเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการประสานการดำเนินการของคณะกรรมการฯ และกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานร่วมในการประสานงานต่อไป

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังนี้

  1. ศึกษา รวบรวม จัดทำข้อมูลสถานะสุขภาพของต้นจามจุรีหรือต้นฉำฉาบนทางหลวงหมายเลข 1006 ถนนสายเชียงใหม่ สันกำแพง (ถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง – เชียงใหม่)
  2. จัดทำแนวทางหรือมาตรการหรือแผนการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลรักษาต้นจามจุรีหรือต้นฉำฉาบนทางหลวงหมายเลข 1006 ถนนสายเชียงใหม่ สันกำแพง (ถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง – เชียงใหม่) เสนอจังหวัดเชียงใหม่เห็นชอบ และประสาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน องค์การภาครัฐ เอกชน และประชาชนรับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  3. ขับเคลื่อน ติดตาม กำกับดูแลให้การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลรักษาต้นจามจุรีหรือต้นฉำฉาบนทางหลวงหมายเลข 1006 ถนนสายเชียงใหม่ สันกำแพง (ถนนสายวัฒนธรรมสันกำแพง – เชียงใหม่) เป็นไปตามแนวทางหรือมาตรการ หรือแผนการพัฒนาฯ ที่กำหนดไว้
  4. สร้างเครือข่าย ความร่วมมือชุมชน องค์การภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการเพื่อช่วยกันดูแลรักษา และฟื้นฟูต้นจามจุรี หรือต้นฉำฉา และถนนสันกำแพงเก่าให้เป็นถนนที่สวยงาม และมีความสะอาดอันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นต่อไป
  5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมาย

อย่างไรก็ดี หลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ แล้ว ภาคประชาชนจำเป็นต้องติดตามการทำงานต่อไป 

Similar Posts