เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อประชาธรรมจัดอบรมเยาวชนเพื่อ “การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม” โดยมีเยาวชนจากเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายองค์กรชุมชน  จาก 4 พื้นที่ 4 ประเด็น อย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวใน อ.สันกำแพง, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.เชียงดาว, การเกษตรเพื่อลดหมอกควันใน อ.สันทราย และการจัดการน้ำเสียใน อ.เมือง เชียงใหม่  

ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนบ้านหนองโค้ง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนศีลรวี และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม ได้มารวมตัวกันกว่า 40 ชีวิต

โดยการอบรมครั้งนี้มีความตั้งใจเพื่อพัฒนาเครือข่ายการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการสร้างเยาวชน แกนนำนักสื่อสาร การเปิด และสร้างพื้นที่สื่อสาร รณรงค์ในระดับท้องถิ่น จังหวัด ต่อการขับเคลื่อนนโบายสิ่งแวดล้อมผ่านเสียงเยาวชน 

ครูตระการ ทนานทอง จากโรงเรียนสันกำแพง
อ.รจนกร แบ่งทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงใหม่

กิจกรรมอย่างในหัวข้อ “พลเมือง 101” โดย ครูตระการ ทนานทอง จากโรงเรียนสันกำแพง เพื่อให้เห็นว่าทำไมเยาวชนต้องลุกขึ้นมาขับเคลื่อนสังคม และชวนคิดหาสาเหตุของปัญหาผ่านกระบวนการ ต้นไม้ปัญหา (problem tree) เพื่อให้เห็นสาเหตุ ต้นตอของปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่อีกหัวข้อคือ “การสื่อสารรณรงค์เบื้องต้น วิธีคิดสื่อสารรณรงค์” โดย อ.รจนกร แบ่งทิศ เพื่อให้เห็นวิธีคิดเบื้องต้นของกระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

หนูหริ่ง-สมบัติ บุญงามอนงค์

ต่อมาวันที่สอง เราได้ชวนเยาวชนก้าวเข้าสู่วิธีคิดอีกขั้นเพื่อไปต่อในการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง กับหัวข้อ “เทคนิค วิธีคิด วิเคราะห์เพื่อสื่อสารรณรงค์ และชวนปฏิบัติการจริง” โดย หนูหริ่ง-สมบัติ บุญงามอนงค์ โดยหนูหริ่งย้ำว่าการรณรงค์ ต้องทำให้เกิดแรงกระเพื่อม เรื่องต้องน่าสนใจ ชวนติดตาม และมีโจทย์ว่าเราจะทำอย่างไรให้เรื่องที่มันขม มีความจริงจัง เกิดความกลมกล่อม ชวนคล้อยตามได้

บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้อัดแผ่น แถมความสนุกสนาน ที่น้อง ๆ เยาวชนช่วยกันร่างออกแบบความคิด แลกเปลี่ยนความหวังต่อชุมชนและโรงเรียนของตัวเอง  

มาแวะฟังเสียงสะท้อนหลังอบรมจากเยาวชนกันหน่อย 

“ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหัวข้อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการรับรู้ข้อมูลที่ตรงประเด็น นำไปใช้ต่อได้” 

“ได้รับความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ที่ทางวิทยากรใช้จัดกระบวนการด้านพลเมือง การสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่างๆ”  

การอบรมจบ แต่ใช่ว่ากิจกรรมจะจบตาม!  หลังจากนี้อยากชวนทุกคน มาร่วมติดตามการเดินทางของน้อง ๆ เยาวชน ผ่านกิจกรรมการประกวดสื่อรณรงค์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสื่อประชาธรรม  

จะเป็นอย่างไร มาร่วมติดตามแคมเปญสนุก ๆ จากเยาวชนกัน ชวนติดตาม

วิดีโอแคมเปญจากเยาวชนพลเมืองเชียงใหม่ ในการอบรม “การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

หัวข้อ “แก้ปัญหาหมอกควันไปตวยกั๋น”

Similar Posts