เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกวันถึงแม้ภาครัฐจะมีแนวทางและมาตรการให้ประชาชนได้ปฏิบัติ แต่คิดให้อย่างละเอียดและเป็นการพึ่งตนเองนั้น บ้านเกษตรพัฒนา หมู่15 ป่าไผ่ สันทราย จึงได้มีการถอดบทเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 นั้น ​เพื่อให้การจัดการและการควบคุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการจัดการตนเองก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือมีการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยแบ่งประเด็นมาตรการจัดการตนเอง ด่วน ๆ คือ​

 • 1. การจัดตั้งกองทุน ชื่อ “กองทุนเราสู้โควิด19 ม.15” เพื่อใช้เป็นทุนเบื้องต้นในการช่วยเหลือหรือใช้ในการจัดการปัญหาเบื้องต้นอย่างทันท่วงที โดยการระดมทุนจากกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านและเปิดรับบริจาคภายในหมู่บ้าน​
 • 2. แบ่งหน้าที่การดำเนินงานตามความเหมาะสม​
  • ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยฯ, สท., ชรบ. เป็นด่านหน้าเข้าควบคุมสอบสวนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติของผู้ที่กักตัวหรือผู้ติดเชื้อ ตามมาตรการทางภาครัฐ​
  • กลุ่มสตรีแม่บ้าน มีหน้าที่จัดทำบัญชี, รายรับ-รายจ่าย พร้อมกับทำอาหารจัดชุดเยี่ยมผู้ป่วยหรือผู้ถูกกักตัว​
  • กลุ่ม อสม. มีหน้าที่ แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนทราบ ร่วมถึงช่วยเหลือการจัดทำข้อมูลกับ จนท.รพ.สต. และจัดเวรส่งอาหารถึงหน้าบ้านผู้ที่ถูกกักตัว​
  • กลุ่มผู้สูงอายุ มีหน้าที่ เป็นเบื้องหลังนำภูมิปัญญาหาสมุนไพรและต้มสมุนไพรพื้นบ้าน ไว้คอยแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ถูกกักตัวหรือ ประชาชนทั่วไป​
 • 3. เตรียมแผนการกักตัวตามบริบทพื้นที่ ให้รัดกุม​
 • 4. สร้างโอกาส สร้างสังคมให้เป็นสังคมแล้วการให้กำลังใจและแบ่งปันซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดกิจกรรมการต้มน้ำสมุนไพรโดยบทบาทหน้าที่ของผู้สูงอายุในชุมชน​

envilocaleyes#ชุมชนจัดการตนเอง​ #บ้านเกษตรพัฒนา​ #เกษตรกรรมยั่งยืน ​ #ประชาธรรมชวนดู

Similar Posts