กราฟิก/art work by Brae Tabo

มูลนิธิสื่อประชาธรรม กลุ่มเยาวชนพลเมืองสันกำแพง และเครือข่าย เชิญชวนร่วมงานมอบรางวัล (มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท) การประกวดภาพวาดของนักเรียน อ.สันกำแพงภายใต้หัว “ฉำฉาของทุกคน” ณ กาดต่อนยอน ชุมชนโหล่งฮิมคาว อ.สันกำแพง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เราต้องการส่งเสริมบทบาทแกนนำเยาวชนพลเมืองสันกำแพงให้สามารถวิเคราะห์สื่อ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวและการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อที่จะได้ออกแบบการและใช้สื่อสารรณรงค์ให้คนในท้องถิ่นได้เข้าใจการการจัดการดูแลต้นไม้ที่ถูกวิธี และมีคุณภาพ รวมถึงอยากผลักดันให้เกิดพื้นที่การสื่อสารสาธารณะในท้องถิ่น และทำให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการมีนโยบายเรื่องการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์มากขึ้น

ภายในงานมีกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ นิทรรศการภาพวาดของนักเรียนที่ส่งประกวด, การเล่าแรงบันดาลใจของเยาวชนผ่านภาพวาด, บูธระดมทุนเพื่อฟื้นฟูดูแลต้นฉำฉาสันกำแพง รวมถึงการแสดงดนตรี

Similar Posts