ชวนดูเรื่องราวของชุมชนในเมืองเชียงใหม่ที่มีการจัดการขยะ พร้อมทั้งโมเดลการจัดการขยะแบบ ‘บ้าน ๆ’ ที่ไม่ธรรมดา ผ่านสายตาของชุมชนเล็ก ๆ ในเมืองใหญ่ กับ “Rethink about “ขยะ” ในเมืองใหญ่ มองผ่านชุมชนที่จัดการขยะด้วยตนเอง”

ขยะในเมืองเชียงใหม่ที่รายล้อมไปด้วยนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตานั้นมีการจัดการอย่างไรบ้าง? ย้อนฟังเรื่องราวของชุมชนที่จัดการขยะในเมืองด้วยตนเอง รวมถึงสถานการณ์การจัดการขยะในช่วงวิกฤติโควิด 19 นั้นเป็นอย่างไรบ้าง?

รวมถึงมาฟังการจัดการของเทศบาลเชียงใหม่ และคำอธิบายจากข้อสงสัยที่ว่า จริงหรือไม่ที่ชุมชนคัดแยกขยะแล้วแต่เทศบาลก็เอาไปรวมกันอยู่ดี?

โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เชียงใหม่) ชวนดูเรื่องราวการจัดการขยะในเมืองใหญ่ของชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักให้ชุมชน คนในเมืองเกิดความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการจัดการขยะ-น้ำเสีย

envilocaleyes#ขยะน้ำเสีย #การจัดการขยะในเมือง #envilocaleyes #ประชาธรรมชวนดู​ #กองทุนสิ่งแวดล้อม ​ #สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Similar Posts