โครงการประกวดภาพวาด “ฉำฉาของทุกคน” ภายใต้โครงการเปลี่ยนสันกำแพงด้วยพลังเยาวชน พลังพลเมืองเด็กเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ ร่วมสร้างเมืองของทุกคน (MIDL for Inclusive Cities 2022) มีวัตถุประสงค์คือ

 1. ส่งเสริมบทบาทแกนนำเยาวชนพลเมืองสันกำแพงให้สามารถวิเคราะห์สื่อ ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวและการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อที่จะได้ออกแบบการและใช้สื่อสารรณรงค์ให้คนในท้องถิ่นได้เข้าใจการการจัดการดูแลต้นไม้ที่ถูกวิธี และมีคุณภาพ
 2. ผลักดันให้เกิดพื้นที่การสื่อสารสาธารณะในท้องถิ่น และทำให้ท้องถิ่นเห็นความสำคัญของการมีนโยบายเรื่องการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์มากขึ้น

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) ได้แก่

 • ด.ช.สมชัย ลุงกอ ม.3/1 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
 • ด.ญ.ภัทรภรณ์ มาทา ม.4/2 โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) ได้แก่

 •  ด.ญ.อ่อน ม.3/2 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
 • ด.ญ.ผ่องศรี มังน้อย ม.3/5 โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร) ได้แก่

 • ด.ญ. แสงเดือน ลุงหยุ้น ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
 • ด.ช.ณัฐภูมิ หมอแอ๋ ม.2/3 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
 • ด.ญ.ชลธิชา ประทุมทอง ม.4/2 โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลชมเชย (500 บาท พร้อมเกียรติบัตร) ได้แก่

 • ด.ญ.ชลมาศ ทรายคำ ม.3/1 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
 • นายศราวุธ แสงทอง ม.2/1 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
 • ด.ญ.รังสิญา แก้วประพาฬ ม.3/13 โรงเรียนสันกำแพง
 • น.ส.พุทธรัตน์ ไชยนวล ม.6/7 โรงเรียนสันกำแพง
 • ด.ญ.โชติกา เรืองแจ่ม ม.3/13 โรงเรียนสันกำแพง

รายชื่อกรรมการตัดสิน

 1. จิรัฐติกาล กีรัตยารวิพล งรองผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง ชํานาญการพิเศษ
 2. อัจฉรา วงศ์คําแดง ตําแหน่ง ครูผู้ชํานาญการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
 3. ธันยธร คุณยศยิ่ง ตําแหน่ง ครูชํานาญการโรงเรียนบ้านหนองโค้ง
 4. ตระการ ทนานทอง ครูโรงเรียนสันกำแพง
 5. วิสิษฐ์ วงศ์กูด ครูโรงเรียนสันกำแพง
 6. อนันต์ศิลป์ พรหมลิขิตศิลป์ กลุ่มอนุรักษ์มรดกสันกำแพง
 7. นันทา เบญจศิลารักษ์ มูลนิธิสื่อประชาธรรม
 8. กนกพร จันทร์พลอย มูลนิธิสื่อประชาธรรม
 9. ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ มูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับทุกคน ผู้ได้รับรางวัลรับมอบรางวัลและเกียรติบัตร พร้อมกับเล่าเรื่องราว แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้ที่ ลานใต้ต้นฉำฉา กาดต่อนยอน ชุมชนโหล่งฮิมคาว https://goo.gl/maps/7e7r9Jztz1svi9Jm6 ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 นี้ และทุกผลงานที่ส่งประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ “ฉำฉาของทุกคน” ในกาดต่อนยอนด้วยเช่นกัน

กราฟิก/art work: Brae Tabo

Similar Posts