3 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลสื่อประเภทอินโฟกราฟิก “สิ่งแวดล้อม (เมือง) เชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น” โดยจะมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในเวทีสาธารณะ ในเขต อ.เมือง เชียวใหม่ กำหนดการและสถานที่ยังอยู่ในระหว่างการประสานงาน (ช่วงหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยทางทีมงานจะติดต่อไปอีกครั้ง)

รุ่นนักเรียน-นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อินโฟกราฟิก เงินรางวัล 5,000 บาท รุ่นนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่ เกียรติกานต์ อินต๊ะแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อินโฟกราฟิก เงินรางวัล 3,000 บาท รุ่นนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่ เข็มรุจิ อิ่นแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท อินโฟกราฟิก รุ่นนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่ วิวเหนือ กันธิยะ

รางวัลชมเชย อินโฟกราฟิก เงินรางวัล 1,000 บาท รุ่นนักเรียน-นักศึกษา ได้แก่

 • จิรโชติ แจ่มคีรีรัตน์
 • ปวริศรา คำไพโรจน์
 • พัชรินทร์ ใจบุญ
 • ชาคริญา อุสาใจ
 • Chotikun
 • ภานุวัฒน์ สร้อยคำ

รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อินโฟกราฟิก เงินรางวัล 5,000 บาท รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่ ศุภวิชญ์ สุทธิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อินโฟกราฟิก เงินรางวัล 3,000 บาท รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่ วรรณุภา การเพียร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อินโฟกราฟิก เงินรางวัล 2,000 บาท รุ่นประชาชนทั่วไป ได้แก่ ชนายุทธ เรืองศรี


กรรมการร่วมกันตัดสินผลงาน ได้แก่

 • นันทา เบญจศิลารักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสื่อประชาธรรม
 • กนกพร จันทร์พลอย มูลนิธิสื่อประชาธรรม
 • วัชรพล นาคเกษม สำนักข่าวลานเน้อ
 • ธีรมล บัวงาม สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส
 • ผศ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Similar Posts