Activist Media เป็นอีกมุมมองหนึ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่สื่อ เดิมเรา อาจได้ยินกันมาเสมอว่า สื่อมีหน้าที่เป็นเพียงกระจกสะท้อนความจริงสื่อจะ ไม่ก้าวเข้าไปสู่พรมแดนของปัญหาแต่คำถามที่มักได้ยินเสมอคือสื่อสามารถ แยกตนเองออกจากปรากฏการณ์ที่รายงานได้จริงหรือ ดังที่เอเวอเรทท์ เดนนีส (Everette E. Dennis) ศาสตราจารย์ด้านการจัดการสื่อและการ สื่อสารแห่งมหาวิทยาลัยฟอร์ดแฮม (Fordham University) เคยตั้งประเด็น ที่ท้าทายไว้ว่าเราจะเรียกร้องความรับผิดชอบจากสื่อได้อย่างไร ตราบที่สื่อ ยังไม่ยอมรับว่าข่าวคือสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้น

หัวใจสำคัญของ Activist Media คือการนำเสนอปรากฏการณ์อย่าง มีพลังเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้สื่อข่าวที่เป็น Activist Media จะ ไม่พึงพอใจเพียงการนำเสนอเนื้อหาว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม อย่างไรเพียงเท่านั้น แต่เขาจะมองลึกไปถึงความหมายของมัน ระดมข้อเท็จ จริงและความเห็นจากทุกมิติของภาคประชาสังคมให้เกิดการมีส่วนร่วมอันจะ ยังผลถึงการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีพลัง Activist Media จึง ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่กับการเป็นสื่อภาคประชาสังคม สื่อชุมชน สื่อสาธารณะ 8 Activist Media หรือสื่อธุรกิจเท่านั้น แต่จะกินความหมายไปถึงสื่อทุกประเภทที่พยายามมี ส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น

Similar Posts