รายงานสรุปบทเรียน โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เชียงใหม่) โดยมูลนิธิสื่อประชาธรรม ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี (1 กรกฎาคม 2563-30 มิถุนายน 2566)

Similar Posts