คน + คลอง และแผนพัฒนาคลองแม่ข่าในห้วงเวลากว่า 10 กว่าปีที่ผ่านมา คลองแม่ข่าเพิ่งจะได้รับสนใจจากหลายหน่วยงาน มีแผนพัฒนามากมายที่มาสู่การพัฒนาคลองแม่ข่า แต่หากมองย้อนหลังในช่วงที่เมืองเชียงใหม่ยังไม่ได้มีการขยายตัวไปมากเท่าไหร่ เมืองทั้งเมืองหันหลังให้คลองแม่ข่า ​

คลองแม่ข่าเป็นเพียงแหล่งทิ้งของเสียและขยะ และเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนจนเมืองที่จำต้องอาศัยในที่แออัดเพื่อเข้ามาทำมาหากิน และหาเลี้ยงชีพในเมือง ความพยายามในการพัฒนาคลองแม่ข่าในระยะหลังนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตาม ​

ยังมีประเด็นให้ชวนคิดทั้งในแง่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนสองฝั่งคลอง และสิ่งแวดล้อมทั้งการแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งระบบที่จะมิใช่เพียงแค่การนำน้ำดีมาไล่น้ำเสีย แต่จะเป็นการจัดการในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบ รวมถึงการจัดการน้ำเสียทั้งเมืองอย่างไร

Similar Posts