ด้วยกระแสปัญหาเรื่องหมอกควันหรือ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำเกษตรกรรมมักถูกมองว่าเป็นต้นตอของหมอกควันที่เกิดขึ้น ทำให้ชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ลุกขึ้นมาทำการจัดการขยะแทนที่จะนำไปเผา นำมาทำเป็นปุ๋ยแทน ชวนดูการจัดการลดหมอกควันจากการทำเกษตรโดยชุมชนเอง ​

ด้วยกระแสปัญหาเรื่องหมอกควันหรือ PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทำเกษตรกรรมมักถูกมองว่าเป็นต้นตอของหมอกควันที่เกิดขึ้น ทำให้ชุมชนบ้านเกษตรพัฒนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ลุกขึ้นมาทำการจัดการขยะแทนที่จะนำไปเผา นำมาทำเป็นปุ๋ยแทน ชวนดูการจัดการลดหมอกควันจากการทำเกษตรโดยชุมชนเอง ​

envilocaleyes #เกษตรลดหมอกควัน​ #บ้านเกษตรพัฒนา​ #หมอกควันเชียงใหม่ ​ #envilocaleyes ​ #กองทุนสิ่งแวดล้อม ​ #สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ​ #ประชาธรรมชวนดู

Similar Posts