10 เมษายน 2566

ผู้ผ่านเข้ารอบผลิตสื่อประเภท อินโฟกราฟิก

อินโฟกราฟิก รุ่นนักเรียน-นักศึกษา

 1. ด.ญ.สิริพรรณ เป็งปัญญา
 2. นายจิรโชติ แจ่มคีรีรัตน์
 3. นายภานุวัฒน์ สร้อยคำ, นายพีรกานต์ หลวงแก้ว, นายธนภัทร วุฒิเอ้ย
 4. เขมรุจิ อิ่นแก้ว
 5. นางสาว พัชรินทร์ ใจบุญ
 6. นาย จักรพงษ์ วัฒนะพงศธร
 7. นายนราธิป มีบุตร
 8. นายเกียรติกานต์ อินต๊ะแก้ว (3)
 9. ปวริศรา คำไพโรจน์
 10. วิวเหนือ กันธิยะ
 11. นายนครินทร์ มณีโชติ

อินโฟกราฟิก รุ่นประชาชนทั่วไป

 1. Prapawin Phuttawanna
 2. นายธนกฤต สะดับ
 3. ชนายุทธ เรืองศรี
 4. น.ส.วรรณุภา การเพียร
 5. นายศุกวิชญ์ สุทธิ

ผู้ผ่านเข้ารอบผลิตสื่อประเภท วิดีโอ

วิดีโอ รุ่นนักเรียน-นักศึกษา

 1. อัครชน โพธิกุล
 2. นายภานุวัฒน์ สร้อยคำ, นายพีรกานต์ หลวงแก้ว, นายธนภัทร วุฒิเอ้ย
 3. นายนครินทร์ มณีโชติ, นางสาวพัชราภา อุสาใจ, นางสาวกชกร แสงซอน, นางสาวชมพูนุช แสงสว่าง, นางสาว สุทธิพร บุญมา
 4. นายทักษ์ดนัย คูณรัตน์, นายทักษ์ดนัย เกตุสุวรรณ, นายธนโชติ สุภาเฟย
 5. นายธีรศักดิ์ หล่อเหลา, นายศิรภัทร์ ทองอาญา, นายณัฐกานต์ มณีแดง
 6. นายพิเชษฐ์ แจ้มา (2)
 7. ทีม นายจิราเจต จันทร์คำ
 8. ทีม น.ส.นลินี ค้ำกำยาน

วิดีโอ รุ่นประชาชนทั่วไป

 1. นายชลธิศ แก้วเป็ง, นางสาวจุฑามาศ จอมจันทร์
 2. วีระชัย ไชยวงค์
 3. วรรณพร หุตะโกวิท
 4. สร้อยแก้ว คำมาลา

ผู้ที่ผ่านการเข้ารอบสามารถเริ่มผลิตชิ้นงาน และกำหนดส่งวันที่ 30 เมษายน 2566 ก่อน 23.00 น. ทางอีเมล pnn.thailand@gmail.com พร้อมเขียนหัวข้อว่า “ส่งผลงานประกวดสื่อ “สิ่งแวดล้อม (เมือง) เชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น ประเภท…. (อินโฟกราฟิก/วิดีโอ)”

กำหนดการของการประกวด

 • เปิดรับสมัคร 22 มีนาคม 2566
 • ปิดรับสมัคร 1 เมษายน 2566
 • ขยายเวลาปิดรับสมัคร 7 เมษายน 2566
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก story outline 10 เมษายน 2566
 • ส่งผลงานพร้อมเผยแพร่ 30 เมษายน 2566
 • ประกาศผล 5 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นันทา 081-5685670 /กนกพร 094-7312821

Similar Posts