หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากการแลกเปลี่ยนใน “เวทีวิชาการว่าด้วยการจัดการไฟป่าแบบผสมผสาน” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 และมีบทความสมทบที่เรียบเรียงจากประสบการณ์ทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงที่ผ่านมา

Similar Posts